Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

EFFECT OF NICKEL ON FUNCTIONING OF ADAPTIVE SYSTEMSRESPONSIBLE FORENDOGENOUS AMMONIA BINDING AND EXCRETION IN CARP

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

І. М. Коновець, О. М. Арсан, В. В. Грубінко

Інститут гідробіології Національної Академії Наук України, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ВПЛИВ ІОНІВ НІКЕЛЮ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ АДАПТИВНИХ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ ЕНДОГЕННОГО АМОНІЮ У КОРОПА

Досліджено дію іонів нікелю у концентрації 20 мкг/дм3 на метаболізм амонію у коропа (Cyprinus carpio) при експозиції 14 діб за температури 7, 20 та 25°C. Отримані дані не виявили прямого кореляційного зв’язку між накопиченням нікелю органами коропа та температурою середовища. За сприятливих температур (20°C,у меншій мірі 25°C) функціонування адаптивнихмеханізмів забезпечує контроль міграції нікелю в організмі риб. Зростання концентрації амонію у зябрах, нирках та мозку при 7°Cсвідчить про недостатню активність процесів його детоксикації та виведення. Виявлено зростання ролі аланін-амінотрансферази у регуляції гомеостазу амонію за низьких температур. Активне функціонування глутамінової системи при вищих температурах середовища (20 та 25°C) забезпечує зменшення або стабілізацію концентрації ендогенного амонію за дії іонів нікелю.

Ключові слова: Cyprinus carpio, іони нікелю, азотистий обмін, амоній, тканинний розподіл, адаптація

 

И. Н. Коновец, О. М. Арсан, В. В. Грубинко

Институт гидробиологии Национальной Академии Наук Украины, Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка

ВИЯНИЕ ИОНОВ НИКЕЛЯ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ СВЯЗЫВАНИЯИ ВЫВЕДЕНИЯЭНДОГЕННОГО АММОНИЯ У КАРПА

Исследовано влияние ионов никеля в концентрации 20 мкг/дм3 на метаболизм аммония у карпа (Cyprinus carpio) при экспозиции 14 сут итемпературах среды 7, 20 та 25°C. Полученные данные не выявили прямойкорреляционнойсвязи между накоплением никеля органами карпа и температуройсреды. При благоприятных температурах (20°C, в меньшей степени 25°C) функционирование адаптивных механизмов обеспечивает контроль миграции никеля в организме рыб. Увеличение концентрации аммониявжабрах, почкахи мозге при 7°C свидетельствует о недостаточной активности процессов его детоксикациии выведения. Выявлено увеличение роли аланин-аминотрансферазы в регуляции гомеостаза аммония при низких температурах. Активное функционирование глутаминовой системы при более высоких температурах среды (20 та 25°C) обеспечивает уменьшение или стабилизацию концентрации эндогенного аммония при действии ионов никеля.

Ключевые слова: Cyprinus carpio, ионы никеля, азотистый обмен, аммоний, тканевое распределение, адаптация

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті