Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

Наукові записки ТНПУ Серія: Біологія. — 2018. — №3-4 (74).

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія.

Scientific Issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University Series: Biology

Друкується за рішенням вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка від 16.01.2018 р. (протокол № 6)

 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

М. М. Барна - доктор біологічних наук, професор (головний редактор) (Україна)

К. С. Волков - доктор біологічних наук, професор (Україна)

В. В. Грубінко - доктор біологічних наук, професор (заступник головного редактора)(Україна)

Н. М. Дробик - доктор біологічних наук, професор (Україна)

В. З. Курант - доктор біологічних наук, професор (заступник головного редактора)(Україна)

В. І. Парпан - доктор біологічних наук, професор (Україна)

О. Б. Столяр - доктор біологічних наук, професор (Україна)

О.Б. Мацюк - кандидат біологічних наук, (відповідальний секретар) (Україна)

В. Р. Челак - доктор біологічних наук, професор (Молдова)

Макаї Шандор - доктор габілітований, професор (Угорщина)

 

Коректори: Т.П. Мельник,  Т.І. Белей

Комп’ютерна верстка: Г.М. Голіней

Збірник входить до переліку наукових фахових видань ВАК України Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 15884-4356Р від 27.10.2009

У березні 2016 р. збірник пройшов переатестацію на новий п’ятирічний період (наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 р., позиція № 82)

Index Copernicus  - ICV 2016 : 55.00

 

ББК 28 Н 34

Українські, російські та латинські назви рослин і тварин наведені за авторським текстом 


 

АВТОРИ НОМЕРА

  

Барна Л. С. –– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (ТНПУ).

Барна М. М. — доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки та зоології ТНПУ.

Бобрик І. В. — науковий співробітник Національного природного парку «Кременецькі гори».

Бучацький Л. П. — доктор біологічних наук, профессор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Воробець Н. М. –– доктор біологічних наук, професор кафедри фармакогнозії і ботаніки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Геруш І. В. –– кандидат медичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи, доцент Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (БДМУ).

Герц Н. В. –– кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології ТНПУ.

Григорюк І. П. — доктор біологічних наук, член-кореспондент НАН України, академік АН Вищої школи України, професор кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Грод І. М. –– кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики та методики її викладання ТНПУ.

Грубінко В. В.–– доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін ТНПУ.

Гуляєва Г. Б. –– кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фітопатогенних бактерій Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України.

Гурмач Є. В. –– аспірантка ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Т. Шевченка (КНУ).

Давидова Н. В. — кандидат медичних наук, доцент БДМУ.

Демидов С. В. — доктор біологічний наук, професор, завідуючий кафедрою загальної та медичної генетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, «Інститут біології та медицини».

Дробик Н. М. — доктор біологічних наук, декан хіміко-біологічного факультету, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін, завідувач лабораторії екології та біотехнології ТНПУ.

Журжа Ю. В. — аспірант Національного дендрологічного парку «Софіївка» Національної академії наук України (НДП «Софіївка»).

Згурська С. Б. — вчитель біології Тернопільського навчально-виховного комплексу  "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - правовий ліцей № 2".

Зіньковський О. Г. — кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу біології відтворення риб Інституту гідробіології НАН України (ІГ НАНУ).

Коваленко Ю. О. –– аспірант ІГ НАНУ.

Козерецька І. А. –– доктор біологічний наук, доцент кафедри загальної та медичної генетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, «Інститут біології та медицини».

Колдар Л. А. — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник НДП «Софіївка».

 

Костишин С. С.–– доктор біологічних наук, радник ректора, професор кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.

Кравець Н. Я. –– кандидат біологічних наук, асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології ДВНЗ «ТДМУ імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Крижановська М. А. — кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ботаніки та зоології ТНПУ.

Криницька І. Я. — доктор медичних наук, професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики ДВНЗ «ТДМУ імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Курант В. З. –– доктор біологічних наук, професор кафедри хімії та методики її навчання ТНПУ.

Літвінов С. В. –– молодший науковий співробітник лабораторії біофізики сигнальних систем відділу біофізики і радіобіології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.

Лугініч Н. М. –– аспірант, асистент БДМУ.

Мацюк О. Б. –– кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології ТНПУ.

МорозоваТ. В. –– кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.

Москалюк Н. В. –– кандидат біологічних наук, викладач кафедри ботаніки та зоології ТНПУ.

Нестеренко О. Г. –– інженер лабораторії біофізики сигнальних систем відділу біофізики і радіобіології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.

Онук Л. Л. –– кандидат біологічних наук, завідувач відділу фітосозології Кременецького ботанічного саду.

Пида С. В. –– доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та зоології ТНПУ.

Поливаний С. В. –– кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Потрохов О. С. –– доктор біологічних наук, завідуючий відділом біології відтворення риб ІГ НАНУ.

Рабченюк О. О. –– аспірантка кафедри хімії та методики її навчання ТНПУ.

Рашидов Намік Мамед огли –– доктор біологічних наук, завідувач лабораторії біофізики сигнальних систем відділу біофізики і радіобіології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.

РуденкоС. С. –– доктор біологічних наук, професор кафедри екології та біомоніторингу Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.

Рудик М. П. –– асистент ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ.

Руцька А. В. –– старший лаборант кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання ДВНЗ «ТДМУ імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Святецька В. М. — провідний інженер ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ.

Серга С. В. — кандидат біологічних наук, асистент кафедри загальної та медичної генетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, «Інститут біології та медицини».

Скачкова О. В. — старший науковий співробітник лабораторії експериментальної онкології Національного інституту раку.

Скибіцька М. І. кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри ботаніки ЛНУ імені Івана Франка.

Сківка Л. М. — професор, завідувач кафедри мікробіології та імунології ННЦ «Інститут біології та медицини»КНУ.

Станіславчук А. В. кандидат біологічних наук, старший лаборант кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін ТНПУ.

Хоменчук В. О. –– кандидат біологічних наук, доцент кафедри хімії та методики її навчання ТНПУ.

Шевчик Л. О. — кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та зоології ТНПУ.

Штогун А. О. — начальник наукової частини Національного природного парку «Кременецькі гори».

Щербик В. В. — провідний інженер НЦЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Яворівський Р. Л. –– завідувач лабораторії морфології та систематики рослин, асистент кафедри ботаніки та зоології ТНПУ.

Яворська Н. Й. –– старший лаборант кафедри фармакогнозії і ботаніки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 

Яремій І. М. –– кандидат біологічних наук, доцентБДМУ.

М. М. Барна
К
. С. Волков
В
. В. Грубінко
доктор біологічних наук, професор (головний редактор) (Україна)
доктор біологічних наук, професор (Україна)
доктор біологічних наук, професор (заступник головного редактора)
(Україна)
доктор біологічних наук, професор (заступник головного редактора)
(Україна)
доктор біологічних наук, професор (Україна)
кандидат біологічних наук (відповідальний секретар) (Україна)
доктор біологічних наук, професор (Україна)
доктор біологічних наук, професор (Україна)
Н. М. Дробик
В. З. Курант
О
. Б. Мацюк
В
. І. Парпан
О
. Б. Столяр
Г. І. Фальфушинська доктор біологічних наук (Україна)
В. Р. Челак
Макаї Шандор
доктор біологічних наук, професор (Молдова)
доктор габілітований, професор (Угорщина)You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті