Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

О. С. БОНДАРЕНКО

Інститут морської біології НАН України

Вивчено видовий склад та кількісні показники поліхет макрозообентосу Одеського морського регіону північно-західної частини Чорного моря в 2005–2015 рр. Зареєстровано 23 види багатощетинкових червів, проаналізована варіабельність кількісних показників домінуючих видів: Alitta succinea, Prionospio cirrifera, Heteromastus filiformis, Melinna palmata.

Ключові слова: поліхети, таксономічна структура, чисельність, біомаса, багаторічна динаміка, Чорне море

Опубліковано в 2017. - № 3 (70)

Г.Г. МІНІЧЕВА, А.Б. ЗОТОВ, В.М. БОЛЬШАКОВ, К.С. КАЛАШНІК, Г.В. МАРИНЕЦЬ, Г.В. ШВЕЦЬ

Інститут морскої біології НАН України

Для моніторингу екологічного статусу екосистем Чорного моря пропонуються морфофункціональні фітоіндикатори планктонних, бентосних та перифітонних угруповань. Для північно-західної частини наводяться класифікаційні схеми і результати моніторингу виконаного відповідно до вимог Морської Стратегії ЄС.

Ключові слова: морфофункціональні параметри, фітоіндикація, екологічний статус, моніторинг, Чорне море

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

О.П. КОНАРЕВА, Н.В. КОВАЛЬОВА, І.Є. СОЛТИС

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

У роботі наведені результати оцінки якості морських вод навколо о. Зміїний в останні два роки (2013–2014), що отримані за допомогою визначення чисельності бактеріопланктону. Показана динаміка коливання чисельності бактерій, що свідчить про мезотрофний та евтрофний статус вод, які за ступенем чистоти відносяться до трьох категорії якості: чисті, досить чисті та слабо забруднені природні води. Наведені результати кореляційного аналізу чисельності бактеріопланктону з іншими параметрами вод, які свідчать про наявність тісного зв’язку з прозорістю, хлорофілом, амонійним азотом та індексом TRIX, що служить підтвердженням достовірності оцінки якості вод, яка визначена за допомогою чисельності бактеріопланктону.

Ключові слова: бактеріопланктон, Чорне море, острів Зміїний, прибережні води

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Н.В. КОВАЛЬОВА, В.І. МЕДІНЕЦЬ

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Наведені та проаналізовані результати оцінки якості морських прибережних до острову Зміїний вод за 2004–2014 рр. з використанням індексу TRIX. Показано, що у більшості випадків якість прибережних вод відповідала мезотрофному (40 %) і евтрофному (43 %) статусу з тенденцією покращення їх стану впродовж останніх 11 років. Наведені результати статистичного аналізу показали, що найбільш тісні кореляційні взаємозв’язки спостерігаються між індексом ТРІХ, прозорістю і солоністю. Запропоновано використовувати індекс TRIX для оцінки якості морських вод у національному масштабі та для всього Чорного моря. Показано, що район Чорного моря біля острова Зміїний може бути рекомендований в якості референтного для всієї північно-західної частини Чорного моря.

Ключові слова: індекс TRIX, Чорне море, острів Зміїний, прибережні води

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

В.О. ІВАНИЦЯ, О.Є. БОБРОВА, А.М. ОСТАПЧУК, Й.Б. КРІСТОФФЕРСЕН, Н.В. КОРОТАЄВА, Г.В. ЛІСЮТІН, М.М. ЧАБАН, М. ШТЕННІКОВ

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Інститут морської біології, біотехнології та аквакультури, Грецький центр морських досліджень, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Метагеномний аналіз морської води Одеського прибережжя виявив наявність представників 1006 оперативних таксономічних одиниць (OTO) 8 основних філюмів домену Bacteria. Встановлено співвідношення функціональних кластерів груп генів метагеному, що відповідають за біологічні процеси, молекулярно-біологічні функції та синтез клітинних компоненти. ПЛР-аналіз виявив присутність в пробах морського ґрунту унікальні специфічні послідовності нуклеотидів для представників анаммоксбактерій родів Candidatus Brocadia и Candidatus Kuenenia, Scalidua wagneri і Scalidua sorokinii. Вперше у зразках глибоководного ґрунту сірководневої батіалі Чорного моря виявлено аеробні мікроорганізми, притаманні для поверхневих вод у кількості до 104 КУО. За результатами аналізу жирно-кислотного складу та ПЛР-аналізу досліджувані штами віднесені до 15 видів спороутворювальних аеробних бактерій.

Ключові слова: Чорне море, батіаль, планктон, мікробіота, біологічна різноманітність, 16S рРНК аналіз, метагеноміки

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

О.М. ГРИБ

Одеський державний екологічний університет

Згідно з даними сценаріїв В1 та A1B глобального потепління клімату з використанням моделі «клімат-стік визначено, що річний стік в басейні Куяльницького лиману у XXI столітті може зменшитися на 35–50 %. На основі імітаційного моделювання водно-сольового балансу лиману оцінено можливий режим рівнів і мінералізації води у водоймі при його поповнені водами Чорного моря та визначений найбільш перспективний режим припливу морських вод з Одеської затоки. Представлені результати практичної реалізації заходів по відновленню водно-сольового режиму лиману у 2011-2014 рр., моніторингу та управлінню його гідроекологічним станом у 2015 р. Для вирішення проблем лиману у довгостроковій перспективі запропоновано стратегію комплексного управління його водними ресурсами та гідроекологічним режимом з урахуванням господарської діяльності та кліматичних змін.

Ключові слова: Куяльницький лиман, рівні, мінералізація, Чорне море

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Із нового

Найпопулярніші статті