Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

О. В. РАЧИНСЬКА

Український науковий центр екології моря

Представлені результати біоіндикації якості морського довкілля Одеського прибережжя та Григоріївського лиману в 2015 році за показниками розвитку мікрофітобентосу. Його формували здебільшого полі- та мезогалобні -мезосапробні діатомові водорості. Впродовж року умовно-чистою акваторією Одеського прибережжя був район мису Малий Фонтан, а восени – пляж «Аркадія».

Ключові слова: біоіндикація, якість, морське довкілля, Одеське прибережжя, Григоріївський лиман, мікрофітобентос

Опубліковано в 2017. - № 2 (69)

Д. П. ЛАРІОНОВА

Інститут гідробіології НАН України

Досліджено видовий склад мікрофітобентосу Русанівського каналу, розташованого на території м. Києва. Знайдено 131 вид водоростей, представлених 142 внутрішньовидовими таксонами (з номенклатурним типом виду включно), які належали до 6 відділів, 9 класів, 20 порядків, 34 родин та 56 родів. Встановлено, що в таксономічній структурі мікрофітобентосу основна роль належить представникам відділів Bacillariophyta, Chlorophyta та Cyanoprokaryota.

Ключові слова: мікрофітобентос, таксономічна структура, штучний водоток

Опубліковано в 2016. - № 1 (65)

О.В. РАЧИНСЬКА

Український науковий центр екології моря

Мікрофітобентос Одеського регіону в 2014 році формували переважно полі- та мезогалобні і β-мезосапробні діатомеї. Район мису Малий Фонтан залишився умовно чистою акваторією Одеського прибережжя.

Ключові слова: біоіндикація, якість, морське довкілля, Одеський регіон, мікрофітобентос

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Д.П. ЛАРІОНОВА, О.А. ДАВИДОВ

Інститут гідробіології НАН України

Визначено трофо-сапробіологічний статус руслових водних об’єктів придаткової мережі річкової частини Канівського водосховища за біомасою мікрофітобентосу. Встановлено, що посилення антропогенного впливу у водних об’єктах призводить до зменшення рівня максимальних величин біомаси мікрофітобентосу, викликаючи зміну їх трофо-сапробіологічного статусу.

Ключові слова: мікрофітобентос, біомаса, трофо-сапробіологічний статус, водні об’єкти річкової частини Канівського водосховища

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)
Вівторок, 29 вересня 2015 08:22

МІКРОФІТОБЕНТОС РІКИ ПІВДЕННИЙ БУГ

Н.А. КИРИЛЕНКО, В.П. ГЕРАСИМЮК

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Вивчено видовий склад мікроскопічних водоростей р. Південний Буг. Знайдено і проаналізовано 121 вид водоростей, які належать до 5 відділів: Bacillariophyta (86), Chlorophyta (20), Cyanoprocaryota (9), Euglenophyta (3), Charophyta (3). У р. Південний Буг були присутні рідкісні для флори України види: Navicula alineae Lange-Bert., Thalassiosira weissflogii (Grunow) G. Fryxell et Hasle, Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek et Stoermer.

Ключові слова: водорості, мікрофітобентос, еколого-географічний аналіз, р. Південний Буг

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

О.А. ДАВИДОВ, Д.П. ЛАРІОНОВА

Інститут гідробіології НАН України

Розглянуто еколого-морфологічну структуру літорального альгоценозу мікрофітобентосу річкової частини Канівського водосховища в межах промислової зони м. Києва. Встановлено, що антропогенне забруднення поверхневим та точковим стоком призводить до суттєвої трансформації його структури, зміни співвідношення еколого-морфологічних груп бентонтів.

Ключові слова: мікрофітобентос, альгоценоз, еколого-морфологічна структура, антропогенне забруднення, річкова частина Канівського водосховища

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

О.А. ДАВИДОВ, Д.П. ЛАРІОНОВА

Досліджено сезонну динаміку кількісних показників Bacillariophyta мікрофітобентосу урбанізованої водойми. Встановлено їх роль у формуванні видового багатства, чисельності та біомаси мікрофітобентосу.

Ключові слова: мікрофітобентос, Bacillariophyta, видове багатство, чисельність, біомаса, урбанізована водойма

Опубліковано в 2013. - № 3 (56)

О.А. ДАВИДОВ, Д.П. ЛАРІОНОВА

Досліджено основні еколого-морфологічні групи бентонтів у мікрофітобентосі водного об’єкту лентичного типу урбанізованої території. Виявлено аллохтони, що потрапляють на дно з планктону та перифітону. Визначено їх роль у формуванні еколого-морфологічноїструктури мікрофітобентосу.

Ключові слова: мікрофітобентос, еколого-морфологічна структура, екологія водоростей, екотоп, водний об’єкт урбанізованої території

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

Із нового

Найпопулярніші статті