Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

Н.Я РУДИК-ЛЕУСЬКА, А.В. ЧУКЛІН, М.Л. МАКСИМЕНКО

Досліджено основні біологічні показники популяції плітки Каховського водосховища. Встановлено, що за останні 10 років спостерігається стабільне їх погіршення. Основними тенденціями зміни структури популяції є скорочення вікового ряду, збільшення загальної смертності, зменшення наповнення правого крила варіаційного ряду. Основною причиною цього є надмірна елімінація (в основному за рахунок вилучення) молодших і середніх вікових груп. Для оптимізації кількісних та якісних параметрів промислового навантаження необхідно зменшити інтенсивність промислу на 60 % і переорієнтувати його на використання сіток з кроком вічка не менше 40 мм.

Ключові слова: : водосховище, плітка, вікова структура, коефіцієнт смертності, організація промислу

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

Г.М. РОМАНИШИН, В.М. ЯКУШИН, К.П. КАЛЕНІЧЕНКО, М.І. ЛІНЧУК

Досліджено сучасний стан Київської ділянки Канівського водосховища за деякими гідрохімічними і мікробіологічними показниками. Показано, що в сучасних умовах у порівнянні з 2002-2004 рр. істотних змін як у концентрації неорганічних форм азоту, фосфору та органічної речовини у воді, так і в кількісному розвитку бактеріопланктону та його репродуктивній активності на дослідженій ділянці не відбувалось. Основними чинниками, що впливають на стан Київської ділянки Канівського водосховища є режим роботи Київської ГЕС і міжрічні флуктуації клімату.

Ключові слова: хімічний склад води, бактеріопланктон, константа швидкості росту, стан Київської ділянки Канівського водосховища

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

О.А. ДАВИДОВ, Д.П. ЛАРІОНОВА

Досліджено основні еколого-морфологічні групи бентонтів у мікрофітобентосі водного об’єкту лентичного типу урбанізованої території. Виявлено аллохтони, що потрапляють на дно з планктону та перифітону. Визначено їх роль у формуванні еколого-морфологічноїструктури мікрофітобентосу.

Ключові слова: мікрофітобентос, еколого-морфологічна структура, екологія водоростей, екотоп, водний об’єкт урбанізованої території

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

В.В. ЩЕРБИК, Л.П. БУЧАЦЬКИЙ

Молекула тРНК може бути представлена як генетичний тензор кривизни у чотиривимірному афінному просторі, який залежить від трьох індексів, що нумерують 5 складових тензора. Молекула тРНК з підключеною амінокислотою є генетичним тензором кривизни, залежним від чотирьох індексів. Амінокислоти, що приєднуються до тРНК аміноацил-тРНК–синтетазами класу I і II, визначаються алгебрами Кліффорда Cl(4, 6) і Cl(6, 4) відповідно. Множини аміноацил-тРНК–синтетаз класу I і II еквівалентні. Структура тРНК індукує дві тотожні алгебри Кліффорда Cl(10, 10) як з боку акцепторного стебла, так і з боку антикодону.

Ключові слова: тРНК, аміноацил-тРНК–синтетаза, тензор кривизни, алгебра Кліффорда

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

І.А. ЧЕМЕРИС, С.М. КОНЯКІН

Розглянуто шкодочинність амброзії полинолистої. Проведено аналіз морфометричних показників рослини, що росте на території м. Черкаси. Дано оцінку деяким методам боротьби з амброзією полинолистою в міських системах.

Ключові слова: карантинні рослини, амброзія полинолиста, алергія, шкодочинність, боротьба з бур’янами

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

І.А. КУЗЬ

Досліджено флору схилових боліт Кам’янецького Придністров’я, виявлено її особливості та відмінності у порівнянні з флорами подібних боліт сусідніх регіонів.

Ключові слова: флора, схилове болото, Кам’янецьке Придністров’я

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

О.М. КЛИМЕНКО

Наведені дані щодо анатомічної будови, ультраструктури хлоропластів, параметрів флуоресценції хлорофілу та вмісту пігментів в наземних листках водної гетерофільної рослини Nuphar lutea (L.) Smith. Показано високу пластичність фотосинтезуючого апарату цього виду, що обумовлює адаптацію рослин до зростання у повітряному оточенні.

Ключові слова: Nuphar lutea, листки, анатомія, ультраструктура клітин, пігменти, фотосинтез

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

І.М. ЄЖЕЛЬ

Стаття присвячена значенню і використанню біометрії у вивченні флори Полісся. Шляхом експериментальних досліджень з’ясовано біометричні показники Calluna vulgaris (L.) Hull, в результаті чого встановлено оптимальну кількість вмісту обмінного калію для зростання даного виду. Експеримент проведено на території масового поширення виду ― Правобережному Поліссі України. Окреслено перспективи розробки цього питання у контексті використання харчових, декоративних та лікарських властивостей досліджуваної рослини. Результати дослідження є оригінальними та необхідними для мотивації збереження генетичного біорізноманіття виду.

Ключові слова: біометрія, Calluna vulgaris (L.) Hull, обмінний калій, Правобережне Полісся України

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

М.І. МАЙХРУК, Д.В. СТРАШНЮК

У статті наводяться дані про чисельність птахів родини Воронові в обласному центрі. Наведено дані про пройдені маршрути в кілометрах та чисельність на них особин певного виду, дано розподіл їх по масивах та в різні пори року. Спостереження проводилися протягом 2008–2011 р.

Ключові слова: воронові, галка, сорока, крук, грак, чисельність, масиви

Опубліковано в 2014. - № 4 (61)
Сторінка 58 з 58

Із нового

Найпопулярніші статті