Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

И.Б. ЗУБЕНКО

Институт гидробиологии НАН Украины

Представлены результаты исследования содержания и сезонной динамики растворённой и взвешенной форм Cr(III) и Mn(II) в Ореховатском и Китаевских прудах г. Киева. Показано, что общее содержание металлов находится в следующих пределах: Cr(III) – 5,2-30,0 мкг/дм3; Mn(II) – 40–1200 мкг/дм3. В исследованных водных объектах хром и марганец мигрируют в основном в растворённом состоянии. Соотношение взвешенных и растворённых форм зависит от многих факторов – сезона года, pH воды, глубины водоёма, скорости течения, содержания растворённого в воде кислорода. Максимальная концентрация металлов во взвешенных формах наблюдается в летние месяцы, когда в водоёмах происходит “цветение” воды, а также осенью при разложении биоты.

Ключевые слова: хром, марганец, взвешенные формы, растворённые формы, Ореховатский и Китаевские пруды

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Л.М. ЗУБ, Г.О. КАРПОВА

Інститут еволюційної екології НАН України, Інститут гідробіології НАН України

Показано, що флора макрофітів водосховищ значною мірою збіднена та трансформована. Основними ценозоутворювачами є види-індикатори вод високої трофності. Рослинний покрив має поясний характер з надмірним розвитком гелофітів. Характерна значна участь у заростанні нитчастих водоростей, що свідчить про критичний рівень антропогенного евтрофування цих водойм.

Ключові слова: макрофіти, р. Рось, Стеблівське водосховище, Корсунь-Шевченківське водосховище

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Е.Е. ЗОРИНА-САХАРОВА, А.В. ЛЯШЕНКО, И.С. МАРЧЕНКО

Институт гидробиологии НАН Украины

В работе представлены результаты исследования зоопланктона в водах с различной соленостью (от 0,3‰ до 12,0‰). Установлено доминирование пресноводного комплекса. Видовое богатство зоопланктона уменьшается с возрастанием солености воды, пресноводные виды исчезают, а встречаемость эвригалинных видов уменьшается.

Ключевые слова: зоопланктон, передний край дельты, минерализация

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

В.П. ГУСЕЙНОВА, Т.С. РИБКА

Інститут гідробіології НАН України

Досліджувались структурно-функціональні показники планктонних угруповань у двох водоймах меліоративної системи крупного житлового масиву мегаполісу. За видовим багатством, показниками чисельності і біомаси фітопланктону та зоопланктону встановлено суттєві відмінності між цими водоймами, які відрізняються за гідроморфологічними характеристиками, біотичними складовими та ступенем антропогенного впливу.

Ключові слова: фітопланктон, зоопланктон, водойми урбанізованих територій

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Д.И. ГУДКОВ, А.Е. КАГЛЯН, В.Г. КЛЕНУС, З.О. ШИРОКАЯ, К.Д. ГАНЖА

Институт гидробиологии НАН Украины

Приведены результаты радиоэкологических исследований основных полигонных водоемов Чернобыльской зоны отчуждения, выполненных на протяжении 1997–2014 гг. Проанализированы динамика содержания радионуклидов в абиотических и биотических компонентах водных экосистем и оценены процессы их естественного самоочищения от радионуклидного загрязнения.

Ключевые слова: Чернобыльская зона отчуждения, радионуклидное загрязнение, вода, донные отложения, гидробионты, 90Sr, 137Cs.

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Ю.Ф. ГРОМОВА, О.В. МАНТУРОВА

Інститут гідробіології НАН України

У рамках проекту по розробці та впровадженню засад ВРД у басейні р. Прип’яті було досліджено склад та кількісний розвиток фіто- і зоопланктону модельної малої р. Ікви. Пункти досліджень були прив’язані до водних тіл, виділених на підставі експертних висновків та даних Рівненського обласного управління екології та природних ресурсів. Встановлено, що фітопланктон був достатньо багатим та рясним, у той же час при високому видовому багатстві зоопланктону його кількісний розвиток був незначним.

Ключові слова: фітопланктон, зоопланктон, мала річка, водне тіло, русло, водосховище

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Ю.М. ВОЛІКОВ, Т.С. РИБКА

Інститут гідробіології НАН України

Наведено результати досліджень еколого-санітарного стану основного русла річкової частини Канівського водосховища в м. Києві за угрупованнями макрозообентосу і зоопланктону.

Ключові слова: зоопланктон, зообентос, екологічний стан

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

О.М. ВОДЯНІЦЬКИЙ, О.С. ПОТРОХОВ, О.Г. ЗІНЬКОВСЬКИЙ

Інститут гідробіології НАН України

Досліджені відносна плодючість та ступінь накопичення запасних речовин у гонадах краснопірки за різних умов їх існування. Показано, що на перших етапах оогенезу після нересту риб найбільший вплив на ці показники має стан кормової бази водойми та її температурний і кисневий режим. Після проходження адаптаційних процесів у риб до перевищення температури води за норму у них спостерігався більший трофічний ріст ооцитів зі значним накопиченням білків, ліпідів та глікогену.

Ключові слова: краснопірка, температура води, плодючість, вміст білків, ліпідів, глікогену

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

В.В. БЕЛЯЕВ, Е.Н. ВОЛКОВА, С.П. ПРИШЛЯК, А.А. ПАРХОМЕНКО

Институт гидробиологии НАН Украины

Изучены особенности радиоактивного загрязнения олиготрофного озера. Описано распределение и свойства донных отложений. Плотность загрязнения 137Cs песков была 25–70 кБк/м2, 90Sr до 300 Бк/м2. Плотность загрязнения 137Cs илов до 30 кБк/м2, 90Sr – до 200 Бк/м2.

Ключевые слова: водоемы, донные отложения, радионуклиды

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

І.М. НЕЗБРИЦЬКА, А.В. КУРЕЙШЕВИЧ, О.С. ПОТРОХОВ, О.Г. ЗІНЬКІВСЬКИЙ

Ключові слова: Cyanoprokaryota, Chlorophyta, тепловий шок, пероксидне окиснення ліпідів

Досліджено вплив короткочасного теплового шоку на активність процесів ліпопероксидації у деяких представників Cyanoprokaryota (Anabaena cylindrica, Phormidium autumnale f. uncinata і Microcystis aeruginosa) та Chlorophyta (Tetraedron caudatum і Desmodesmus brasiliensis). Встановлено, що характер реакції–відповіді досліджуваних водоростей на вплив даного абіотичного чинника залежить від їх видових особливостей. Показано, що найбільш чутливою до короткочасної дії підвищеної температури (38±2 ºС) виявилася водорість A. cylindrica, а найбільш стійкою – Ph. autumnale f. uncinata.
Опубліковано в 2014. - № 1 (58)

Із нового

Найпопулярніші статті