Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

А.В. ЮКАЛО

У роботі наведено результати ідентифікації протеїнових фракцій у розчинах казеїну сучасними методами електрофорезу у поліакриламідному гелі та колонкової рідинної хроматографії. Встановлено недоліки та переваги кожного методу при визначені протеїнів казеїнового комплексу. Дано рекомендації із застосування цих методів.

Ключові слова: казеїнові фракції, електрофорез у ПААГ, рідинна хроматографія

Опубліковано в 2013. - № 3 (56)

О.О. ХОДАНІЦЬКА, В.Г. КУР’ЯТА

Вивчали вплив ретарданту хлормекватхлориду і стимулятора росту трептолему на вміст і перерозподіл основних елементів живлення в органах рослин льону олійного. Під впливом препаратів відмічалося зниження вмісту азоту у листках і стеблах та підвищення концентрації фосфору і калію у вегетативних органах порівняно з контролем. Посилення відтоку елементів живлення до генеративних органів супроводжувалося зростанням врожайності насіння льону.

Ключові слова: льон олійний, регулятори росту, елементи мінерального живлення, продуктивність

Опубліковано в 2013. - № 3 (56)

Л.А. ДАНКЕВИЧ, О.М. ЗАХАРОВА, В.П. ПАТИКА, М.Д. МЕЛЬНИЧУК

Проведено порівняльний аналіз REP, ERIC та ВОХ - профілів 11 виділених нами та 5 колекційних, типових штамів бактерій роду Pseudomonas, що уражують ріпак. Виявлено гетерогенність геному штамів Pseudomonas sp. за всіма трьома типами генетичних профілів. Показано, що 66% ізольованих штамів Pseudomonas sp. належать до виду P. marginalis.

Ключові слова: патогенні для ріпаку бактерії роду Pseudomonas, REP –ПЛР, REP, ERIC та ВОХ- генетичні профілі

Опубліковано в 2013. - № 3 (56)

О.В. ГУЛАЙ

Представлені результати досліджень випливу прижиттєвих виділень рослин роду Potamogeton на щільність популяцій патогенного виду бактерій. Показано, що між дослідженими видами рослин та бактеріями формується топічний тип біоценотичних зв’язків.

Ключові слова: Potamogeton crispus L., Potamogeton pectinatus L., прижиттєві виділення, Erysipelothrix rhusiopathiae (Migula), топічні зв’язки

Опубліковано в 2013. - № 3 (56)

Д.С. ХРИСТЕНКО, Г.О. КОТОВСЬКА

У статті розглянуто основні біологічні показники окуня річкового (Perca fluviatilis L.) у спеціальних товарних рибних господарствах України. Наведено криві росту довжини та маси, а також рівняння, які їх описують. Проаналізовано вгодованість за Фультоном окунів окремих вікових груп. Установлено наявність різних темпів росту риб у досліджених популяціях. З метою зменшення негативного впливу окуня річкового на зариблення представниками традиційної полікультури рекомендовано встановити мінімальні наважки зарибку не менше 100 г і прийняти заходи для підтримання чисельності окуня на низькому рівні.

Ключові слова: окунь річковий (Perca fluviatilis L.), довжина, маса, темпи росту, спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ)

Опубліковано в 2013. - № 3 (56)
Субота, 14 березня 2015 12:16

ФОСФАТИ У ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ

О.І. ПРОКОПЧУК, В.В. ГРУБІНКО

Здійснено аналіз інформації щодо джерел та інтенсивності надходження, вмісту, перетворення і впливу фосфатів на водні організми та гідроекосистеми. Встановлено, що біологічний ефект фосфатів щодо водних організмів та гідроекосистем визначається їх кількістю у воді (допорогові рівні – корисні, поза порогові – викликають патології організмів та “цвітіння” води), гідрохімічними умовами водойм та фізіологічною чутливістю окремих організмів.

Ключові слова: сполуки фосфору, водойми, евтрофікація, токсичність

Опубліковано в 2013. - № 3 (56)

О.Б. МЕХЕД

Подано результати визначення вмісту нуклеїнових кислот у клітинах різних органах та тканин цьогорічок та дворічок коропів, які утримувалися за дії гербіцидів та йонів міді.

Ключові слова: короп лускатий, зенкор, 2,4-Д, йони міді, нуклеїнові кислоти, нуклеази

Опубліковано в 2013. - № 3 (56)

Н.М. МАТВІЄНКО

На основі епізоотичних даних оцінено стан рибницьких господарств України щодо вірусних захворювань риб. Виявлено новий для нашої країни вірус панкреатичного некрозу, що уражує райдужну форель (Oncorhynchus mykiss , Walbaum, 1792). Проведений філогенетичний аналіз виділених ізолятів цього вірусу риб свідчить про їх близьку спорідненість з ізолятами, що циркулюють на території Польщі та про можливі шляхи потрапляння цього вірусу на територію України.

Ключові слова: моніторинг, IPNV,SVCV, VHS, філогенетичний аналіз, ЗТ-ПЛР, ІФА

Опубліковано в 2013. - № 3 (56)

О. М. ЛЄТИЦЬКА, С.О.АФАНАСЬЄВ, О.О. ГОЛУБ, О.П. КИРИЛЮК

Розглядаються біотопічні характеристики, фізіономія угруповань, склад та представленість макробезхребетних та іхтіофауни басейну річки Іква. Показано, що у верхній та нижній течії річка має «добрий» екологічний стан, середня ділянка – має стан від «задовільного» до «поганого».

Ключові слова: басейн річки Іква, макробезхребетні, іхтіофауна, гідроекологічна характеристика, якість води, екологічний стан

Опубліковано в 2013. - № 3 (56)

О.О ЛИСАК, С.М. ГАРІНА, П.Г. ШЕВЧЕНКО

Доведена актуальність розробки методів, спрямованих на формалізацію процесів прийняття рішень за результатами іхтіологічних досліджень. Встановлена ефективність застосування функцій відстані на етапі вибору найкращого варіанту експериментальних досліджень за наявності множини результативних ознак.

Ключові слова: короп коі, образ, прецедент, вектор

Опубліковано в 2013. - № 3 (56)

Із нового

Найпопулярніші статті