Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

І. Л. ТОЛОЧИК, В. О. ВОЛОДИМИРЕЦЬ

Рівненський державний гуманітарний університет, Національний університет водного господарства та природокористування

Наведено результати вивчення видового складу вищих водних і прибережно-водних рослин р. Стир у межах Рівненської області. На обстежених ділянках річки встановлено зростання 125 видів із 75 родів та 38 родин, із яких 8 видів є адвентивними рослинами. У структурі життєвих форм переважають гемікриптофіти, водні гемікриптофіти та гідрофіти, а також багаторічні трав’янисті рослини. В екологічній структурі найчисельніше представлені тріхогігрофіти, евохтофіти, улігінозофіти, охтогідрофіти та гідроохтофіти. За ступенем натуралізації види адвентивних рослин представлені агріоепекофітами та агріофітами.

Ключові слова: макрофіти, раритетні види, адвентивні рослини, екологічна структура, ступінь натуралізації, річка Стир, Рівненська область

Опубліковано в 2018. - № 1 (72)

М.С. ЧЕРТКОВА

Інститут гідробіології НАН України

В статті розглядаються видовий склад та екологічна структура макрофітів водотоків Кілійської дельти Дунаю з різним обсягом водного стоку.

Ключові слова: макрофіти, водотоки Кілійської дельти Дунаю

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

В.В. ТРИЛІС, Т.М. СЕРЕДА, О.Л. САВИЦЬКИЙ

Інститут гідробіології НАН України

В статті описані методичні підходи, визначені величини і співвідношення головних джерел органічної речовини в енергетичному балансі екосистеми річки Віта. Встановлено, що основна частина органічних речовин надходить у водойму у вигляді продукції макрофітів (біля 90%), на другому місці продукція фітопланктону (близько 8%), листовий опад складає незначну частину надходжень (лише 2%).

Ключові слова: річкова екосистема, продукція, органічні речовини, фітопланктон, макрофіти, листовий опад

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

О.В. КЛЕПЕЦЬ

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Встановлено тенденцію до зростання фітомаси вищої водної рослинності середньої ріки у відповідь на посилення впливу умов урболандашафту. Проаналізовано внесок рослинності різних екологічних груп у продукуванні фітомаси на ділянках із різним ступенем антропогенного навантаження. Виділено фактори урболандшафту, що мають провідний вплив на розвиток угруповань макрофітів річок.

Ключові слова: макрофіти, вища водна рослинність, фітомаса, р. Ворскла, урболандшафт

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Л.М. ЗУБ, О.В. ТОМЧЕНКО

Інститут еволюційної екології НАН України, Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України

Робота присвячена дослідженню сучасної трансформації водозбірних басейнів малих річок лісостепової зони України (в межах Середнього Придніпров’я) методами дистанційного зондування землі (ДЗЗ) та оцінки її впливу на екологічну структуру угруповань вищих водних рослин.

Ключові слова: малі річки, макрофіти, лісостепова зона, дистанційне зондування землі

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Л.М. ЗУБ, Г.О. КАРПОВА

Інститут еволюційної екології НАН України, Інститут гідробіології НАН України

Показано, що флора макрофітів водосховищ значною мірою збіднена та трансформована. Основними ценозоутворювачами є види-індикатори вод високої трофності. Рослинний покрив має поясний характер з надмірним розвитком гелофітів. Характерна значна участь у заростанні нитчастих водоростей, що свідчить про критичний рівень антропогенного евтрофування цих водойм.

Ключові слова: макрофіти, р. Рось, Стеблівське водосховище, Корсунь-Шевченківське водосховище

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Л.О. ГОРБАТЮК, О.О. ПАСІЧНА, І.Г. КУКЛЯ, М.О. ПЛАТОНОВ

Інститут гідробіології НАН України

Досліджено вплив концентрації фосфатів модельного водного середовища на вміст фосфору в тканинах Najas guadelupensis L. Показано фазовий характер залежності поглинання фосфору від його концентрації у воді. Виявлено ознаки формування захисних механізмів регулювання фосфорного обміну рослин за умови тривалого фосфорного навантаження.

Ключові слова: фосфор, фосфати, макрофіти, поглинання, метаболізм, адаптація

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Т.І. БІЛИК, О.М. ТИХЕНКО

Національний авіаційний університет

Визначено вміст важких металів в різних видах макрофітів. Встановлено, що найбільшу акумулюючу здатність щодо металівмають рдесник кучерявий та очерет звичайний. Запропоновано використання цих видів рослин для очищення води та покрашення стану водойм.

Ключові слова: акумуляція, важкі метали, макрофіти, кадмій, мідь, свинець, цинк

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Із нового

Найпопулярніші статті