Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

ENDOCRINE DISRUPTION AND CYTOTOXICITY IN BIVALVE MOLLUSK UNDER THE COMPLEX EXPOSURE TO ZINC NANOOXIDE

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Г.I. Фальфушинська, Л.Л. Гнатишина, I.B. Юрчак, О.Б. Столяр

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», Україна

ЕНДОКРИННІ РОЗЛАДИ ТА ЦИТОТОКСИЧНІСТЬ У ДВОСТУЛКОВОГО МОЛЮСКА ЗА КОМБІНОВАНОГО ВПЛИВУ НАНООКСИДУ ЦИНКУ

Було досліджено вплив на самців Unio tumidus наночастинок n-ZnO (3,1 мкM), Zn2+ (3,1 мкM), а також блокатора Ca-каналів ніфедипіну (Nfd, 10 мкM) спільно із n-ZnO та тіокарбаматного фунгіциду Татту (Ta, 91 мкг∙л−1) спільно із n-ZnO при 18oC та n-ZnO при 25oC. Визначали характеристики вітелогенезу (Vtg), систем стресу та детоксикації (Mn- та Cu,Zn-супероксиддисмутаз, металотіонеїну (MT), EROD), частку гемоцитів із ураженнями ядра (NL) та холінестеразну активність (ChE). За впливу більшості чинників спостерігали зростання рівню Vtg та NL. N-ZnO не викликав інших змін, на відміну від Zn. За поєднаного впливу відзначали активацію стрес-реакцій, EROD та фенолоксидази. Найпомітніше вплив n-ZnO на Vtg та MT залежав від поєднання із Nfd. Пригнічення ChE викликали лише Zn та Nfd.

Ключові слова: двостулковий молюск, нанооксид цинку, тепловий ефект, ніфедипін, тіокарбамат, комбінована дія, біомаркер

 

Г.И. Фальфушинськая, Л.Л. Гнатишина, И.B. Юрчак, О.Б. Столяр

Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка, Украина, ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачeвського», Украина

ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ И ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ У ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НАНООКСИДА ЦИНКА

Исследовали влияние на самцов Unio tumidus наночастичек n-ZnO (3,1 мкM), Zn2+ (3,1 мкM), а также блокатора Ca-каналов нифедипина (Nfd, 10 мкM) совместно с n-ZnO и тиокарбаматного фунгицида Татту (Ta, 91 мкг л−1) при 18oC, а также n-ZnO при 25oC. Определяли характеристики вителлогенеза (Vtg), систем стресса и детоксикации (Mn- та Cu,Zn-супероксиддисмутаз, металлотионеина (MT), EROD), долю гемоцитов с ядерными повреждениями (NL) и активность холинэстеразы (ChE). При действии большинства факторов наблюдали увеличение уровня Vtg и NL. N-ZnO не вызывал, в отличие от Zn, других изменений. При совместном воздействии отмечали активацию стресс-реакций, EROD и фенолоксидазы. Наиболее заметно на действие n-ZnO на Vtg та MT влияла комбинация с Nfd. Угнетение ChE вызывали только Zn и Nfd.

Ключевые слова: двустворчатый моллюск, нанооксид цинка, тепловой эффект, нифедипин, тиокарбамат, комбинированное воздействие, биомаркер

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті