Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

VITELLOGENESIS AND BIOTRANSFORMATION ACTIVITIES IN FROGS EXPOSED TO COBALT, ZINC AND THEIR ORGANIC COMPLEXES

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Г.I. Фальфушинська, Л.Л. Гнатишина, О.О. Федорук, О.Б. Столяр

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», Україна

ВІТЕЛОГЕНЕЗ ТА БІОТРАНСФОРМАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ У ЖАБ ЗА ВПЛИВУ КОБАЛЬТУ, ЦИНКУ ТА ЇХ ОРГАНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

Жаби сприйнятливі до абсорбції токсикантів з води протягом всіх життєвих стадій. Метою цього дослідження стало оцінити вплив промислових нанокомпозитів (NC) – Co-NC та Zn-NC, відповідних концентрацій Co2+ (50 мкг/дм3), Zn2+ (100 мкг/дм3), або полімерного матеріалу (PS) на самців жаби Rana ridibunda протягом 14 діб. Визначали рівень вітелогеніну та ядерні ушкодження (NL) у крові, активність цитохром P450-залежної монооксигенази (CYP450) та глутатіон S-трансферази (GST), а також розподіл Zn, Co, Cu, Cd у печінці. Zn, Zn-NC та PS викликали токсичні прояви: ксеноестрогенну дію (Zn та PS), пригнічення GST (Zn-NC), збільшення кількості NL (Zn-NC та PS). Активність CYP450 зростала лише за дії Co-NC, тоді як інші чинники пригнічували її. Дія Co та Co-NC призводила до збільшення співвідношення кількості (Cu+Co)/(Zn+Cd) у металотіонеїнах, тоді як Zn, Zn-NC та PS викликали його збільшення у інших компонентах тканини. Ця визначна чутливість відрізняла реакції жаби від риби Carassius sp., дослідженої попередньо.

Ключові слова: кобальт, цинк, нанорозмірний композит, Rana ridibunda, вітелогенін, металотіонеїн, цитотоксичність

 

Г.И. Фальфушинская, Л.Л. Гнатишина, О.А. Федорук, О.Б. Столяр

Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка, Украина, ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачeвського», Украина

ВИТЕЛЛОГЕНЕЗ И БИОТРАНСФОРМАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЯГУШКИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОБАЛЬТА, ЦИНКА И ИХ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Лягушки восприимчивы к абсорбции токсикантов из воды на протяжении всех жизненных стадий. Целью этого исследования стало оценить влияние промышленных нанокомпозитов (NC) – Co-NC и Zn-NC, соответствующих концентраций Co2+ (50 мкг/дм3), Zn2+ (100 мкг/дм3), или полимерного материала (PS) на самцов лягушки Rana ridibunda на протяжении 14 суток. Определяли уровень вителлогенина и ядерне повреждения (NL) в крови, активность цитохром P450-зависимой монооксигеназы (CYP450) и глутатион S-трансферазы (GST), а также распределение Zn, Co, Cu, Cd в печени. Zn, Zn-NC и PS вызывали токсические проявления: ксеноэстрогенный эффект (Zn и PS), угнетение GST (Zn-NC), увеличение числа NL (Zn-NC и PS). Активность CYP450 возростала только при действии Co-NC, тогда как другие воздействия угнетали ее. Действие Co и Co-NC приводило к увеличению соотношения количесттва (Cu+Co)/(Zn+Cd) в металлотионеинах, тогда как Zn, Zn-NC и PS вызывали его увеличение в других компонентах ткани. Эта исключительная чувствительность отличала реакции лягушки от рыбы Carassius sp., изученной предварительно.

Ключові слова: кобальт, цинк, наноразмерный композит, Rana ridibunda, вителлогенин, металлотионеин, цитотоксичность

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті