Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДРЕНАЖНЫХ И ЛИВНЕВЫХ ВОД ОДЕССКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

С.Є. Дятлов, О.В. Кошелев, В.В. Адобовський, Л.Ю. Секундяк, Н.Ф. Підпльотна, О.В. Кірсанова, Г.М. Дев’ятих, С.О. Запорожець

Інститут морської біології НАН України, Одеса

ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДРЕНАЖНИХ ТА ЗЛИВОВИХ ВОД ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ

Приведені дані щодо інтенсивности забруднення дренажних та зливових вод Одеського узбережжя важкими металами, нафтопродуктами і біогенними сполуками. Проведено порівняний аналіз вмісту забруднюючих речовин у 2001 і 2014 рр. зливових вод, що скидаються у пляжну зону у районі 16-ої станції Великого Фонтану. У 2001 р. у зливових водах було відмічено високий вміст завислої форми важких металів (наприклад, міді – 18,56 мкг∙дм–3), а також амонійного азоту (2600 мкг∙дм–3), нітритів (270 мкг∙дм–3), фосфатів (1670 мкг∙дм–3), що свідчило про підключення до зливового колектора источников хозфекальних вод. У 2014 р. вміст важких металів і біогенних сполук у зливових водах суттєво знизився (крім нітратів – 25,00 мкг∙дм–3). Про це також свідчить відсутність токсичності цих вод для найбільш чутливого прісноводного тест-об’єкту Tamnocephalus platyurus.

Ключові слова: Одеське узбережжя, забруднення, важкі метали, нафтопродукти, біогенні сполуки, токсичність

 

S.Ye. Dyatlov, A.V. Koshelev, V.V. Adobovskiy, L.Yu. Sekundyak, N.F. Podplyotnaya, E.V. Kirsanova, G.N. Deviatykh, S.A. Zaporozhets

Institute of Marine of Biology of NAS of Ukraine, Odesa

TOXICOLOGICAL CHARACTERISTIC OF DRAINAGE AND RAIN WATERS OF ODESA COAST

The article presents data on the intensity of the pollution of drain and rain waters near the coast of Odesa by heavy metals, oil and nutrients. It is shown the comparative analysis of pollutants in 2001 and 2014 in rain water discharged into the beach area near the 12th station of Bolshoy Fontan. In 2001, the high content of suspended forms of heavy metals (copper – 18.56 mkg∙dm–3) and ammonium (2600 mkg∙dm–3), nitrite (270 mkg∙dm–3), phosphates (1670 mkg∙dm–3) was determined in the rain waters, indicating the connection of rain sewer with the sources of waste waters. In 2014, the content of heavy metals and nutrients in rain waters decreased significantly (except nitrates – 25.00 mg∙dm–3). This is evidenced by the absence of toxicity of these waters for the most sensitive freshwater test object Tamnocephalus platyurus.

Keywords: Odesa coast, pollution, heavy metals, oil, nutrients, toxicity

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті