Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

Про журнал

Наукові записки ТНПУ Серія: Біологія

Імпакт-фактор наукового журналу (інколи Індекс впливовості, IF), відображає середнє число посилань на статті, опубліковані в цьому виданні. Він є певною мірою впливовості того, чи іншого журналу в науковому світі. Вважається, що журнали з більш високими імпакт-факторами публікують більш якісні статті, оскільки ті частіше цитуються.

За результатами моніторингу зі списків наукових періодичних видань, що індексуються агентством «Thomson Reuters», у 2013 р. було виключено рекордну кількість журналів. Оприлюднено дані JCR за підсум-ками 2012 р. щодо імпакт-факторів наукових журналів, які входять до бази Web of Science. До цьогорічного рейтингу потрапило 18 українських видань, 17 з яких видаються науковими установами НАН України.

Дивіться також: Наукометричні бази даних

Рейтинг наукових журналів України згідно з даними Google Scholar станом на квітень 2013 р.

Перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

Ботанический журнал – Ботан. журн.

Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отделение биологии – Бюл. Моск. о-ва. испытат. природы. Отд—ние. биол.

Видавництво АН УРСР – Вид-во АН УРСР

Вища школа – Вища шк.

Вісник Київського ботанічного саду – Вісн. Київськ. ботан. саду

Всесоюзная конференция – всесоюзн. конф.

Доклады АН СССР – Докл. АН СССР

Доклады Российской Академии наук – Докл. РАН

Доповіді НАН України – Доп. НАН України

Еколого-біологічні – Екол.-біол.

Журнал общей биологии – Журн. общ. биол.

Записки Білоцерківського сільськогосподарського Інституту – Зап. Білоцерк. с-г. ін-ту

Записки общества естествоиспытателей – Зап. о-ва. естествоиспыт.

Заповідна справа в Україні – Запов. справа в Україні

Збірник – Зб.

Известия Российского географического общества – Изв. Рос. геогр. о-ва

Издательство АН СССР – Изд-во АН СССР

Киев: (рос. мовою) – Киев:

Київ (укр. мовою) – К.:

Ленінград – Л.: Наука, 2005

Материалы – Мат-лы

Матеріали ХІ  з’їзду УБТ – Мат-ли  ХІІ  з’їзду УБТ

Міжнародна конференція – Міжнар. конф.

Москва – М.: Наука, 1992

Москва, Ленинград – М., Л.: Изд-во АН СССР

Наукова думка – Наук. думка

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологічні науки – Наук. вісн. Ужгор. ун-ту. Сер. біол. науки.

Науковий світ – Наук. світ

Наукові записки – Наук. зап.

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка

Общество естествоиспытателей – О-во естествоиспытат.

Перевод с английского – Пер. с англ.

За загальною редакцією – За заг. ред.

Проблемы изучения адвентивной флоры СССР – Пробл. изуч. адвент. флоры СССР

Растения – раст.

Санкт-Петербург – Спб.:

Советская наука – Сов. наука

Тезисы докладов – Тез. докл.

Тезисы докладов Всероссийского совещания – Тез. докл. Всерос. совещ.

Труды – Тр.

Український ботанічний журнал – Укр. ботан. журн.

Физиология и биохимия культурных растений – Физиол. и биохим. культ. раст.

Физиология растений – Физиол. раст.

Флора Восточной Европы – Фл. Вост. Европы

Біологічний – біол.  

Біотехнологічний – біотехнол.  

Біофізичний – біофіз.  

Біохімічний – біохім.

Ботанічний – ботан.  

В (у) тому числі – в (у) т. ч.

Гідрологічний – гідрол.

Головним чином – гол. чин.

Господарський – госп.                                        

Господарство – госп-во 

Ґрунтовий – ґрунт.

Дивись – див.

Експериментальний – експерим.

Інший – ін.

Кількість – к-сть

Кілограм – кг 

Кілометр – км   

Концентрація – конц.  

Латинський – лат.  

Лісотехнічний – лісотехн.

Метр – м 

Міжнародний – міжнар.  

Мікробіологічний – мікробіол.

Мікроскопічний – мікроскоп.        

Мінеральний – мінер.        

Мільйон – млн   

Мільярд – млрд             

Молекулярний – молек.   

Морфологічний – морфол. 

Морфофізіологічний – морфофізіол.

Нанометр – нм                                       

Наприклад – напр.                                                  

Науковий – наук.                                                      

Національний – нац.                                               

Неорганічний – неорг.                                         

Нерадіоактивний – нерадіоакт.

Нормальний – норм.

Область – обл.

Органічний – органіч.

Радіаційний – радіац.

Радіоактивний - радіоакт.

Район – р-н

Раціональний – рац. 

Рік – р.

Сільськогосподарський – с.-г.

Сільське господарство – с. г.

Спеціальний – спец.

Стаття – ст.                                                                     

Століття – ст.

Та інше – та ін.          

Так далі – т. д.             

Так званий – т. з.           

Технічний – техн.                                                     

Технологічний – технол.                                  

Тисяча – тис.            

Тому подібний – т. п.

Тонна  – т

Ультрафіолетовий – УФ  

Фізіологічний – фізіол.         

Характеристика – хар-ка          

Хімічний – хім.              

Центральний – центр.

Приклад оформлення бібліографічного списку згідно з вимог ВАК УКРАЇНИ

(Бюлетень ВАК України. ‑ 2008. ‑ № 3. ‑ С. 9‑13.)

Характеристика джерела

Приклад оформлення

 

Книги:

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер.   з   давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст.; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К.: Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К.: Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України: т. 1).
 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).
 

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична": вип. 1).
 2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання  кваліфікаційних  іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч.  закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів: Растр-7, 2007. — 375 с.
 

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное  проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. : пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. —Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.
 

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов I. В., Нечипорук А. А.]. — К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).
 

П'ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — X. : Гуманитар. центр. 2007.— 510 с.
 2.  Формування здорового способу життя  молоді : навч.-метод.  посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с.— (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).
 

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт.   тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119с.— (Грані світу).
 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К.: Грамота, 2007. — 638, [1] с.
 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, O. Лагутенко]. — К.: Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.
  1. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.
 

Багатотомний

документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.], — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. — (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2: Додатки — 2007. — 573, [1] с.
 2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.: ред. Иванов В. Л.]. —Львов : НТЦ"Леонорм-Стандарт", 2005— (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1.—2005.—277 с.
 3. Дарова А. Т.  Неисповедимы  пути  Господни…:  (Дочь врага  народа): трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006.— (Сочинения : в 8 кн. /А. Дарова; кн. 4).
 4. Кучерявенко Н. П.  Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко.— X.: Право, 2002.— Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
 5.  Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.].  — Житомир: Полісся,  2006—. — (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]).  Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. —2006. — 721, [2] с.
 6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей  і  математична  статистика.  Ч.1  /В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.
 

Матеріали конференцій, з'їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу:   матеріали  Всеукр.   конф.   молодих  учених-аграрників  ["Молодь України  і  аграрна  реформа"],  (Харків,   11—13 жовт.  2000  р.) / М-во аграр.  політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах:  зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
 3. Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків. 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
 4. Оцінка   й  обгрунтування  продовження  ресурсу  елементів  конструкцій: праці конф., 6—9 черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К. :HAH України. Ін-т пробл. міцності,  2000. — С. 559—956, XIII. [2] с. — (Ресурс 2000).
 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. —Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
 6.  Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 p. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.
 

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами  источника  ННЦ ХФТИ/ANL  USA с  подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — X. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины. Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
  1. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д.. Сплошной Б. М. — Чорнобиль:  Ін-т пробл. безпеки АЕС  НАН  України,  2006.  — 7.  [1] с. — (Препринт / НАН України. Ін-т пробл. безпеки АЕС: 06-1).
 

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование   малых  групп населения / В. И. Иванов [и др]; М-во  образования   Рос. Федерации. Финансовая академия.- М., 2002. — 110 с. — Деп. в ВИНИТИ 13.06.02. № 145432.
 2. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. — 210 с. — Деп. в ИНИОН Рос. Акад.. наук 15.02.02, № 139876.
 

Словники

 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. А.]. — X. : Халімон, 2006. — 175, [1]с.
 2. Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3.  І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
 4.  Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.
 

Атласи

 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім'я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін]. — / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.].— К. : Варта, 2006. — 217. [1] с.
 2. Анатомія  пам'яті:  атлас  схем   і  рисунків  провідних  шляхів  і  структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.
 3. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — X.: Ранок, 2005. — 96 с.
 

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с.— (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

 

 1.  
 
 

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. —К. : Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231  с. — (Національний стандарт України).
 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107- 9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних  центрифуг (EN  61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ  EN  61010-2- 020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).
 

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006— . — (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 5. — 2007—264 с.

Т. 6.— 2007. — 277 с.

 1. Памятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.- упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.
 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. —11 с.
 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк: Лебедь, 2005. — 228 с.
 

Бібліографічні покажчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007.—74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки /[уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11с. —  (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).
 

Дисертації

 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.- мат, наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. — К., 2005. — 276 с.
 

Автореферати дисертацій

 1. Новосад  І. Я.  Технологічне забезпечення виготовлення секцій  робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 “Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20. [1] с
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис.  на здобуття наук.  ступеня канд. техн.  наук : спец.  05.13.06 “Автоматиз. системи упр. та прогрес інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007.—20 с.
 

Авторські свідоцтва

 1. А. с. 1007970 СССР,   MKИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). — №3360585/25—08; заявл. 23.11.81 : опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
 

Патенти

 1. Пат.  2187888  Российская Федерация,  МПК Н 04  В  1/38,  Н 04 J  13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 : опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
 

Частина книги періодичного, продовжу-ваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати  практичного застосування системного  аналізу  в  наукових дослідженнях  в  області  спортивних  ігор  / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні    структури  бібліотек  в  умовах демократичних перетворень/ Тетяна Грінчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6 — С. 14—17.
 3. Валькман  Ю.Р.  Моделирование  НЕ-факторов  — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. P. Валькман, В. С. Биков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1.— С. 39—61.
 4. Ma Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.
 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л А. Чепелевська, Р. О. Мойсеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1.— С. 25—29.
 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.
 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка :  (нариси з  новітнього укр.   письменства) :  статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — X., 2007. — С. 33.
 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації /Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст./Д. М. Чорний. — X., 2007.— Розд. 3. — С. 137—202.
 

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузіз III—IV  рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв  — 80 Міn / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т. 2003. — (Бібліотека студента-медика — 1  електрон. опт. диск (CD-ROM) : 1 2 см. — Систем. вимоги: Pentium : 32 Mb RAM : Windows 95, 98, 2000. XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за дани-ми Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск". 2004. —  1   електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор.  :  12 см   — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.
 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний   ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний  вісник. — 2003.   —  №  4. — С.  43. —  Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

 

Примітки:

 1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
 2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов'язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов'язкові чи обов'язкові та факультативні елементи. Обов'язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. їх наводять у будь-якому описі. Проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.
 3. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.

Редакційна колегія збірника

"Наукові записки ТНПУ. Серія: Біологія"

хіміко-біологічний факультет,

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

вул. М. Кривоноса, 2

м. Тернопіль, 46027

роб. тел. (0352)-43-59-01, моб. тел. 0976605135

Оформлення матеріалів

 

Статті в збірнику друкуються українською, російською або англійською мовами. До статті додається авторська довідка, в якій вказується:

 1. прізвище, ім'я, по-батькові автора (авторів);
 2. науковий ступінь авторів, вчене звання, посада;
 3. адреси і телефони (домашні і службові);
 4. якщо авторів кілька, вказати, з ким із них вести листування.

До статті додається рекомендація установи (кафедри) про можливість опублікування наукових результатів дослідження, висновок експертної комісії про можливість опублікування статті, а також рецензія від доктора наук у цій галузі. Статті аспірантів та пошукувачів повинні супроводжуватися відгуком наукового керівників. Редакційна колегія збірника просить авторів дотримуватись єдиних правил при оформленні та поданні матеріалів до друку:

1. Матеріали подаються на диску СD або надсилаються електронною поштою на адресу: ksjynja_13@ukr.net. Текст подається у вигляді файлу (MS Word). Малюнки подаються додатково у вигляді окремих файлів форматів TIFF, BMP або PCX. Графіки і діаграми подаються додатково у вигляді окремих файлів: MS WordGraf, CorelDRAW! або Adobe Illustrator.

2. До редакції подаються 2 примірники статті, надрукованої через 1.5 інтервали шрифтом Times New Roman (кегль – 14 пт.) на одному боці паперу формату А4. Друк повинен бути чітким. Поля: зверху – 2.5 см. знизу – 2.5 см, зліва – 2.5 см, справа – 2.5 см.

3. Об'єм статті не повинен бути меншим, ніж 5, і не більшим, ніж 12 сторінок машинопису.

4. Статті, оформлені не за правилами, редакцією не приймаються.

порядок оформлення статей наукові записки ТНПУ

 

ОФОРМЛЕННЯ ІЛЮСТРАЦІЙ

Формат ілюстрацій не повинен перевищувати розмірів аркушу А4. Штрихові рисунки повинні бути чіткими, виконані тушшю чорного кольору на білому папері або роздруковані лазерним принтером. Малюнок за можливості повинен бути розвантажений від підписів, всі умовні позначення повинні пояснюватись у тексті.

Матеріали треба подавати до редакційної колегії журналу (секретарю – О.Б. Мацюк, на кафедру ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка). Після розгляду матеріалів на засіданні редакційної колегії Вам буде повідомлено про внесення публікації до відповідного номера збірника.

У збірнику статті публікуються за такими розділами:

 

 • Ботаніка
 • Біотехнологія
 • Гідробіологія
 • Екологія
 • Біохімія
 • Огляди
 • Історія науки. Персоналії
 • Втрати освіти і науки
 • Теоретичні питання
 • Загальні проблеми
 • Повідомлення, рецензії, хроніка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник "Наукові записки … Серія: Біологія", що видається в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, затверджений постановою президії ВАК України від 10.03.10, протокол № 1-05/2.

У збірнику статті публікуються за такими розділами:

Ботаніка
Біотехнологія
Гідробіологія
Екологія
Біохімія
Огляди
Історія науки. Персоналії
Втрати освіти і науки
Теоретичні питання
Загальні проблеми
Повідомлення, рецензії, хроніка

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Серія: Біологія

 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Серія: Біологія 

 

«Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Серія: Біологія» є збірником наукових праць, котрий містять основні результати досліджень та оглядові статті з біології. Збірник призначений для викладачів, наукових співробітників, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у відповідних або суміжних до біології галузях науки.  

До публікації приймаються статті, які написані українською, російською або англійською мовами згідно з правилами для авторів і отримали позитивні рекомендації рецензентів.

Запланована періодичність випуску збірника – 4 рази на рік.

Журнал входить до переліку наукових фахових видань ВАК України (перереєстрація від 09.03.2016 р., наказ МОН № 241), в яких можна публікувати основні результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата біологічних наук

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15884-4356Р від 27.10.2009

ISSN 2078-2357

 

Включені до наукометричної бази даних: Index Copernicus з ICV 2015: 45.81; Directory of Research Journals Indexing; Journal Factor; Open Academic Journals Index; Scientific Indexing Services; Google Scholar. 

 

Мова видання: українська, російська, англійська 

Видавець: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ББК 28 Н 34

Головний редактор: Барна М.М.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

М. М. Барна - доктор біологічних наук, професор (головний редактор) (Україна)

К. С. Волков - доктор біологічних наук, професор (Україна)

В. В. Грубінко - доктор біологічних наук, професор (заступник головного редактора)(Україна)

Н. М. Дробик - доктор біологічних наук, професор (Україна)

В. З. Курант - доктор біологічних наук, професор (заступник головного редактора)(Україна)

В. І. Парпан - доктор біологічних наук, професор (Україна)

О. Б. Столяр - доктор біологічних наук, професор (Україна)

О.Б. Мацюк - кандидат біологічних наук, (відповідальний секретар) (Україна)

В. Р. Челак - доктор біологічних наук, професор (Молдова)

Макаї Шандор - доктор габілітований, професор (Угорщина)

       Літературний редактор:  Т.П. Мельник, Т.І. Белей 

       Комп’ютерна верстка: Г.М. Голіней

  

Журнал практикує політику вільного поширення наукової інформації та негайного відкритого доступу до опублікованого вмісту. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committee on Publication Ethics (COPE) з питань етики наукових публікацій

Із нового

Найпопулярніші статті