Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

Прийняті скорочення

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

Ботанический журнал – Ботан. журн.

Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отделение биологии – Бюл. Моск. о-ва. испытат. природы. Отд—ние. биол.

Видавництво АН УРСР – Вид-во АН УРСР

Вища школа – Вища шк.

Вісник Київського ботанічного саду – Вісн. Київськ. ботан. саду

Всесоюзная конференция – всесоюзн. конф.

Доклады АН СССР – Докл. АН СССР

Доклады Российской Академии наук – Докл. РАН

Доповіді НАН України – Доп. НАН України

Еколого-біологічні – Екол.-біол.

Журнал общей биологии – Журн. общ. биол.

Записки Білоцерківського сільськогосподарського Інституту – Зап. Білоцерк. с-г. ін-ту

Записки общества естествоиспытателей – Зап. о-ва. естествоиспыт.

Заповідна справа в Україні – Запов. справа в Україні

Збірник – Зб.

Известия Российского географического общества – Изв. Рос. геогр. о-ва

Издательство АН СССР – Изд-во АН СССР

Киев: (рос. мовою) – Киев:

Київ (укр. мовою) – К.:

Ленінград – Л.: Наука, 2005

Материалы – Мат-лы

Матеріали ХІ  з’їзду УБТ – Мат-ли  ХІІ  з’їзду УБТ

Міжнародна конференція – Міжнар. конф.

Москва – М.: Наука, 1992

Москва, Ленинград – М., Л.: Изд-во АН СССР

Наукова думка – Наук. думка

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологічні науки – Наук. вісн. Ужгор. ун-ту. Сер. біол. науки.

Науковий світ – Наук. світ

Наукові записки – Наук. зап.

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка

Общество естествоиспытателей – О-во естествоиспытат.

Перевод с английского – Пер. с англ.

За загальною редакцією – За заг. ред.

Проблемы изучения адвентивной флоры СССР – Пробл. изуч. адвент. флоры СССР

Растения – раст.

Санкт-Петербург – Спб.:

Советская наука – Сов. наука

Тезисы докладов – Тез. докл.

Тезисы докладов Всероссийского совещания – Тез. докл. Всерос. совещ.

Труды – Тр.

Український ботанічний журнал – Укр. ботан. журн.

Физиология и биохимия культурных растений – Физиол. и биохим. культ. раст.

Физиология растений – Физиол. раст.

Флора Восточной Европы – Фл. Вост. Европы

Біологічний – біол.  

Біотехнологічний – біотехнол.  

Біофізичний – біофіз.  

Біохімічний – біохім.

Ботанічний – ботан.  

В (у) тому числі – в (у) т. ч.

Гідрологічний – гідрол.

Головним чином – гол. чин.

Господарський – госп.                                        

Господарство – госп-во 

Ґрунтовий – ґрунт.

Дивись – див.

Експериментальний – експерим.

Інший – ін.

Кількість – к-сть

Кілограм – кг 

Кілометр – км   

Концентрація – конц.  

Латинський – лат.  

Лісотехнічний – лісотехн.

Метр – м 

Міжнародний – міжнар.  

Мікробіологічний – мікробіол.

Мікроскопічний – мікроскоп.        

Мінеральний – мінер.        

Мільйон – млн   

Мільярд – млрд             

Молекулярний – молек.   

Морфологічний – морфол. 

Морфофізіологічний – морфофізіол.

Нанометр – нм                                       

Наприклад – напр.                                                  

Науковий – наук.                                                      

Національний – нац.                                               

Неорганічний – неорг.                                         

Нерадіоактивний – нерадіоакт.

Нормальний – норм.

Область – обл.

Органічний – органіч.

Радіаційний – радіац.

Радіоактивний - радіоакт.

Район – р-н

Раціональний – рац. 

Рік – р.

Сільськогосподарський – с.-г.

Сільське господарство – с. г.

Спеціальний – спец.

Стаття – ст.                                                                     

Століття – ст.

Та інше – та ін.          

Так далі – т. д.             

Так званий – т. з.           

Технічний – техн.                                                     

Технологічний – технол.                                  

Тисяча – тис.            

Тому подібний – т. п.

Тонна  – т

Ультрафіолетовий – УФ  

Фізіологічний – фізіол.         

Характеристика – хар-ка          

Хімічний – хім.              

Центральний – центр.

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті