Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

О.В. РОМАНЕНКО

У статті йдеться про отруйні земноводні, токсини, які ними утворюються, роль цих тварин в екосистемах. Обговорюються шляхи дії токсинів в організмі.

Ключові слова: отруйні земноводні, токсини, екосистема

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

О.І. БОДНАР, Г.Б. ВІНЯРСЬКА, Г.В. СТАНІСЛАВЧУК, В.В. ГРУБІНКО

Проаналізовано наявну у фаховій вітчизняній та зарубіжній літературі інформацію щодо накопичення та вплив сполук селену на життєдіяльність морських та прісноводних водоростей. Проаналізовано біологічну роль та токсичність різних форм селену для водоростей, а також особливості їх метаболізму.

Ключові слова: сполуки селену, водорості, накопичення, токсичність, регуляція, селеновмісні сполуки водоростей

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

О.І. ВОЙТ

У статті наведені результати розробки методик стандартизації мазі з природними настойками та ефірними оліями. На основі проведених випробовувань досліджено фізико-хімічні показники, що дозволяють встановити специфікаційні характеристики технологічної якості препарату.

Ключові слова: стандартизація, емульгель, настойки, ефірні олії, фізико-хімічні дослідження

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

О.В. ТКАЧЕНКО

При содержании личинок квакши в лабораторных условиях выявлено явление массового хвостового сколиоза у головастиков, выращенных из одной кладки икры. Сколиотические особи составили 36,6% от общего числа личинок. Степень сколиоза увеличивается в процессе развития личинок.

Ключевые слова: личинки, Hyla arborea, сколиоз

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

Н.С. КУЗЬМИНОВА, Т.Б. КОВЫРШИНА, С.П. ТЕРТИЧНЫЙ

Проведен анализ основных популяционных характеристик бычка-кругляка из северной и южной частей Азовского моря. Neogobius melanostomus (Pallas) из первого района находится в худшем функциональном состоянии, так как размер и масса рыб были ниже, а индекс печени выше, по сравнению с особями из южной части моря. В трех точках отбора преобладали самцы, а по возрасту – двухгодовики.

Ключевые слова: Азовское море, бычок-кругляк

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

В.О. КОВАЛЬ

Досліджено зміни морфологічних показників коропа за дії йонів міді. Виявлено залежність між віковими особливостями риб та відповіддю на дію токсичного середовища. Показано, що більш згубна дія токсиканта проявляється у молодших риб (цьогорічки) – відбувається значне зростання показників індексу печінки та селезінки.

Ключові слова: короп, мідь, морфологічні показники, індекс печінки, індекс селезінки

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

И.И. РУДНЕВА

Рассмотрены особенности экотоксикологической оценки состояния морских экосистем по сравнению с пресноводными, а также значение рыб как биомониторов. Обсуждается эффективность использования различных биомаркеров рыб для диагностики экологического статуса морских акваторий.

Ключевые слова: экотоксикология, биомаркеры, стресс, морская среда, критерии оценки

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

Н.В. ТКАЧУК, Г.В. ЦЕХМІСТЕР, В.О. ЯНЧЕНКО, А.М. ДЕМЧЕНКО

Досліджено фітотоксичні та антибактеріальні властивості похідних 2-(1-арилтетразол-5-іл)сульфаніл-1-тетралін-6-ілетанону. Відмічено найзначнішу пригнічуючу дію на довжину корінців паростків Allium cepa L. похідного з двома метильними замісниками у положенні 2 та 3 фенільного радикалу та похідного з мета-метоксильним замісником у фенільному радикалі. Виявлено, що зміни мітотичного циклу та частота хромосомних аберацій в клітинах кореневої меристеми цибулі ріпчастої знаходиться в межах нормативного значення. Антибактеріальної активності сполук щодо корозійно небезпечних асоціативних культур сульфатвідновлювальних та амоніфікувальних бактерій не виявлено.

Ключові слова: біотестування, Allium cepa L., похідні 2-(1-арилтетразол-5-іл)сульфаніл-1-тетралін-6-іл-етанону, мітотичний індекс, довжина фаз мітозу, частота хромосомних аберацій, сульфатвідновлювальні бактерії, амоніфікувальні бактерії

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

В.В. КРИВОПИША, А.О. ЖИДЕНКО

Виявлені основні фізико-хімічні показники води р. Лисогір в сезонній та часовій динаміці. На основі комплексної оцінки та індексу забруднюючих речовин визначено клас якості води.

Ключові слова: якість води, хіміндикація, малі річки

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

С.Е. ДЯТЛОВ, А.Г. ПЕТРОСЯН, Е.А. ПАВЛОВА, Л.Ю. СЕКУНДЯК

Проведен сравнительный анализ поступления меди в прибрежную зону северо-западной части Черного моря после локального ливня в 2009 г. и ливней, которые охватили северо-западное Причерноморье в 2010 г. Установлено, что из местных источников поступает значительно меньше меди, чем с водосборной площади.

Ключевые слова: медь, вода, донные отложения

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

Із нового

Найпопулярніші статті