Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

М.І. КОСТОЛОВИЧ

У статті обґрунтовано необхідність посилення уваги до організації і проведення екологічних досліджень під час навчальної практики студентами-екологами з урахуванням краєзнавчого принципу. Проаналізовано можливості екологічних досліджень у вивченні та збереженні біорізноманіття рідного краю.

Ключові слова: екологічні дослідження, краєзнавчий принцип, навчальна практика, підготовка фахівців, охорона природи

Опубліковано в 2013. - № 4 (57)

М. В. КАСЬКІВ

Обгрунтовано застосування мікроядерного тесту в системі цитогенетичного моніторингу. Досліджено закономірності виникнення генетичних змін в клітинах слизової оболонки порожнини рота дітей дошкільного віку в різних тест-полігонах м. Рівне з різним рівнем техногенного навантаження. Встановлено, що цитогенетичний статус організму дитини погіршується зі зростанням рівня антропогенного навантаження. Встановлено рівень генетичної небезпеки для людини від дії шкідливих екологічних чинників з урахуванням мутагенності навколишнього середовища та стану генетичного здоров'я населення.

Ключові слова: інтенсивність потоків автотранспорту, МЯ - тест, епітеліоцити, концентрація (СО), атмосферене повітря

Опубліковано в 2013. - № 4 (57)

Г.М. ЗАДОРОЖНА

Досліджений вертикальний розподіл фітопланктону лентичної водойми на прикладі затоки Оболонь. Знайдено 216 видів та внутрішньовидових таксонів водоростей із 8 відділів. Встановлено, що в літній період основна маса планктонних водоростей концентрується у верхніх шарах води, при цьому розподіл основних відділів та домінуючих видів визначається гідрометеорологічними умовами. Показані особливості структури чисельності, біомаси та домінуючого комплексу видів за температур води, які перевищували середні багаторічні дані.

Ключові слова: фітопланктон, лентична водойма, вертикальний розподіл

Опубліковано в 2013. - № 4 (57)

О.В. ГУЛАЙ

Досліджено вплив кореневих дифузатів куги озерної (Scirpus lacustris) на щільність популяцій патогенних бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae. Встановлено, що прижиттєві виділення рослин цього виду стимулюють ріст популяції еризипелотріксів. В прісноводних екосистемах, в заростях куги озерної можуть складатися сприятливі умови для існування та тривалого збереження патогенних бактерій виду E. rhusiopathiae.

Ключові слова: Scirpus lacustris, прижиттєві виділення, Erysipelothrix rhusiopathiae, щільність популяцій

Опубліковано в 2013. - № 4 (57)

Р.І. ГУРАЛЬ

Господарська діяльність людини дуже часто супроводжується забрудненням водного середовища чужорідними сполуками, що в більшості випадків становлять загрозу як для гідробіонтів, так і для людей [6, 7]. Вагому частку серед їх різноманіття складають іони важких металів. Як правило, основними джерелами забруднення водного середовища ними є підприємства. На дослідженій території їх кількість незначна. Можливо через це у басейні верхів'я Дністра відсутні комплексні дані щодо забруднення гідротопів території іонами важких металів. Поодинокі відомості щодо їх концентрації можна віднайти у роботах [2, 8, 10], але вищезгаданими дослідженнями охоплено незначна кількість типів гідротопів. Разом з тим на території решти України дослідження такого плану проводяться активно [1, 10, 12]. Вивчено рівень забруднення водного середовища іонами важких металів у басейні верхів'я р. Дністер.

Ключові слова: басейн верхів'я р. Дністер, забруднення, іони важких металів, антропогенний вплив

Опубліковано в 2013. - № 4 (57)

А.Ю. ВАРИГИН

Изучены сукцессионные изменения в структуре зооценоза обрастания берегозащитных сооружений Одесского залива Черного моря после аномально холодной зимы 2011-2012 гг. Описан процесс восстановления этого сообщества после механического воздействия ледовых масс, в результате которого организмы-обрастатели были полностью отделены от субстрата. Восстановление сообщества началось лишь через 6 месяцев, когда произошло массовое оседание молоди мидий. Приводятся данные о динамике видового состава и количественного развития основных представителей сообщества. В марте 2013 года в составе сообщества обнаружено лишь 18 видов беспозвоночных. В то время как, по результатам предыдущих исследований здесь было отмечено 34 вида. Наиболее значительное сокращение (с 11 видов до 6) произошло среди ракообразных отряда Amphipoda. Увеличение параметров численности руководящего вида сообщества мидии в полтора раза за счет массового оседания молоди привело к понижению показателей их биомассы почти в два раза. Количественные параметры остальных видов уменьшились в 1,5 – 15 раз. По-видимому, для полного восстановления этого сообщества необходим более длительный период времени.

Ключевые слова: зооценоз обрастания, сукцессия, восстановление структуры зооценоза

Опубліковано в 2013. - № 4 (57)

В.В. ОЛЕШКО, О.С. ГАВРИЛЮК

В роботі наведені результати дослідження кількості та розмірів продихів на листках з метою встановлення адапційної здатності рослин родини калікантових до високих температур. Ксероморфність рослин визначається розмірами продихів та їх кількістю на одиницю площі. Найвища схильність до ураження в посушливий період року характерна для C.occidentalis, через найнижчу анатомічну ксероморфність продихів даного виду. Потенційно найстійкішими до засухи є C.fertilis та С.floridus

Ключові слова: транспірація, інтродукція, адаптація, замикаючі клітини, ксероморфність

Опубліковано в 2013. - № 4 (57)

Л. В. ОЙЦЮСЬ

Наведені дані флористичних досліджень території Волинського Полісся, які показують, що 85 неаборигенних видів рослин із 74 родів і 30 родин трапляються в складі лісових і різного типу лучних угруповань. Проведено їх аналіз за часом занесення та частотою трапляння на Волинському Поліссі.

Ключові слова: Волинське Полісся, неаборигенні види рослин, інтродуценти, епекофіти, агріоепекофіти, агріофіти

Опубліковано в 2013. - № 4 (57)

В.П. ПИДА

У чоловічих бруньках обліпихи крушиноподібної встановлено високий вміст аскорбінової кислоти, вітаміну Р, каротиноїдів, фенольних сполук, дубильних речовини, флавоноїдів. Одержані дані вказують на перспективність подальшого вивчення даної сировини та дозволяють рекомендувати чоловічі бруньки обліпихи в якості базової субстанції для створення нових лікарських засобів.

Ключові слова: обліпиха крушиновидна, чоловічі бруньки, аскорбінова кислота, вітамін Р, каротиноїди, фенольні сполуки, дубильні речовини, флавоноїди

Опубліковано в 2013. - № 4 (57)

Т.І. КОЛОДЯЖЕНСЬКА, О.П. ПOХИЛЬЧЕНКО, Ю.О. КЛИМЕНКО

Розглядається залежність регенераційної здатності аборигенних (J. communis L., J. excelsа Bieb., J. oxycedrus L.) та інтродукованих (J. foetidissima Willd., J. scopulorum Sarg., J. virginiana L., J. occidentalis Hook., J. seravschanica Kom.) мезофанерофітів роду Juniperus L. від віку маточної рослини. Для J. excelsа та J. oxycedrus найвищою регенераційною здатністю характеризуються живці, що заготовлені із імматурних рослин (12,1 % та 40,4 % відповідно), тоді як у віргінільних вона різко знижується. На результати укорінення J. communis вік маточника впливає менше. Результативність укорінення інтродукованих ялівців висока при використанні імматурних маточників (J. foetidissima – 50,0%, J. scopulorum – 34,0%, J. virginiana – 61,7%, J. occidentalis – 30,0%). Зі збільшенням фактичного віку таких маточників регенераційна здатність живців зменшується.

Ключові слова: ялівці, мезофанерофіти, живцювання, онтогенетичні стани

Опубліковано в 2013. - № 4 (57)

Із нового

Найпопулярніші статті