Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

А. В. КУРЕЙШЕВИЧ, О. О. ЯРОВИЙ, О. В. МАНТУРОВА

Інститут гідробіології НАН України

В умовах екстремально високого забруднення води сполуками неорганічного азоту каскаду ставків парку «Олександрія» (м. Біла Церква) показники чисельності, біомаси фітопланктону, концентрації хлорофілу а, валової продукції фітопланктону значно знижуються порівняно з незабрудненими ставками. У найбільш забруднених азотом ставках у фітопланктоні за чисельністю домінують види Chlorophyta (до 60% загальної), за біомасою – Euglenophyta (до 85% загальної).

Ключові слова: азотне забруднення, аммонійний азот, нітратний азот, фітопланктон, Euglenophyta, Chlorophyta, хлорофіл а, продукція

Опубліковано в 2017. - № 3 (70)

О. В. КРАВЦОВА

Інститут гідробіології НАН України

У роботі наведено особливості динаміки фітопланктону водойм міста Житомир з різним ступенем антропогенного навантаження, представлено результати дослідження таксономічного складу та кількісних показників розвитку фітопланктону, подано характеристику екологічного стану водойм.

Ключові слова: фітопланктон, різноманіття, чисельність, біомаса, сапробність

Опубліковано в 2016. - № 3-4 (67)

Ю.С. ШЕЛЮК

Житомирський державний університет імені Івана Франка

У роботі представлені результати порівняльно-флористичного аналізу різноманіття фітопланктону 11 малих річок Українського Полісся і Лісостепу. Виділено три групи водоростевих угруповань: із домінуванням діатомових, зелених, із практично однаковою кількістю видів зелених і діатомових водоростей. Встановлено, що зв’язок альгофлористичних показників у річках із факторами середовища виражений досить слабко.

Ключові слова: фітопланктон, таксономічний склад, частота трапляння, флористична подібність

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

В.В. ТРИЛІС, Т.М. СЕРЕДА, О.Л. САВИЦЬКИЙ

Інститут гідробіології НАН України

В статті описані методичні підходи, визначені величини і співвідношення головних джерел органічної речовини в енергетичному балансі екосистеми річки Віта. Встановлено, що основна частина органічних речовин надходить у водойму у вигляді продукції макрофітів (біля 90%), на другому місці продукція фітопланктону (близько 8%), листовий опад складає незначну частину надходжень (лише 2%).

Ключові слова: річкова екосистема, продукція, органічні речовини, фітопланктон, макрофіти, листовий опад

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

І.С. МИТЯЙ, П.Г. ШЕВЧЕНКО, В.В. ХОМИЧ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Наведені результати досліджень гідрохімічного та гідробіологічного (фітопланктон, зоопланктон, бентос) режимів Лоташівського водосховища річки Гнилий Тікич. За виявленими показниками водойма відповідає рибогосподарським нормативам і може ефективно використовуватись у рибогосподарському відношенні.

Ключові слова: гідрохімічний режим, фітопланктон, зоопланктон, бентос, Лоташівське водосховище, річка Гнилий Тікич

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Н.В. МАЙСТРОВА

Інститут гідробіології НАН України

На прикладі верхньої ділянки Канівського водосховища, яка перебуває в умовах постійного антропогенного забруднення різного походження, виявлені чутливі до встановлення зон локальних забруднень та меж їх поширення показники фітопланктону.

Ключові слова: фітопланктон, чисельність, біомаса, біоіндикація, водосховище, коефіцієнт (N/B), види-домінанти

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

С.В. КРУЖИЛІНА

Інститут рибного господарства НААН України

Розглянуто сучасний стан продукційних можливостей Дніпровських водосховищ за рахунок розвитку фіто-, зоопланктону та макрозообентосу за період 2001-2005 та 2006-2010 рр. За період досліджень загальна продукція по роках коливалась від 3171 до 12089 кг/га яка може забезпечити потенційну рибопродуктивність водосховищ на рівні 21-64 кг/га. Встановлено, що величина потенційної рибопродуктивності у водосховищах зумовлюється переважно продукційними можливостями зоопланктонних та макрозообентосних угруповань, навіть при незначному рівні їх розвитку. Так величина потенційної рибопродуктивності у водосховищах на 11-57 % від загальної формується продукцією зоопланктонних угруповань на 10-36% продукцією"м’якого" макрозообентосу, на 21-75% молюсків і лише 4-42% за рахунок продукції фітопланктону.

Ключові слова: водосховища, фітопланктон, зоопланктон, макрозообентос, кормова база, продукція, потенційна рибопродуктивність

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

О.В. КІРСАНОВА

Інститут морської біології НАН України

Наведені дані щодо показників первинної продукції в Одеському регіоні ПЗЧМ в 2005-2010 роках. Доведено, що в досліджувані роки рівень первинної продукції знаходився в межах показників притаманних перехідним від мезотрофних до евтрофних вод.

Ключові слова : первинна продукція, фітопланктон, Одеський регіон

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Г.М. ЗАДОРОЖНА, Н.Є. СЕМЕНЮК

Інститут гідробіології НАН України

Представлені результати досліджень динаміки водоростей планктону та епіфітону київської ділянки Канівського водосховища. Виявлено кореляційні зв’язки між температурою води та динамікою альгоценозів: прямий – для видового різноманіття фітопланктону та обернений – для біомаси фітомікроепіфітону. Показано, що піки розвитку планктонних та епіфітних альгоугруповань не збігаються у часі, що зумовлено різним впливом на них абіотичних та біотичних чинників.

Ключові слова: фітопланктон, фітомікроепіфітон, Канівське водосховище

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Н.В. ДЕРЕЗЮК

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Наведено результати 12-річних досліджень угрупувань мікроводоростей та ціанобактерій, що розвивалися на акваторії Дністровського лиману. Простежено тенденції до збільшення частки видів головних таксонів фітопланктону і збільшення різноманітності в угрупуваннях фітопланктону на півночі та у центрі лиману. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що влітку якість води на акваторії Дністровського лиману поступово погіршується з півночі на південь у напрямку до моря.

Ключові слова: фітопланктон, лиман, різноманітність, індекс Шенона

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)
Сторінка 1 з 2

Із нового

Найпопулярніші статті