Версія для друку

БИОЛОГИЧЕСКИЙ АЗОТ И НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В УКРАИНЕ

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

В.П. Патика

Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

БІОЛОГІЧНИЙ АЗОТ І НОВА СТРАТЕГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В УКРАЇНІ

Узагальнено результати досліджень процесу фіксації молекулярного азоту мікроорганізмами - природного процесу, необхідного для відновлення і підтримки родючості ґрунтів, одержання екологічно безпечної та якісної рослинної продукції за рахунок використання біологічного азоту. Показано, що баланс поживних речовин в землеробстві України, який обчислено за показниками виносу і надходження поживних речовин, є негативним. Дефіцит основних елементів живлення (NPK) становить 50 кг д.р./га, що зумовлено низьким рівнем внесення мінеральних добрив і вкрай неефективним використанням біологічного азоту і фосфору. Акцентується увага на низькому відсотку насичення сівозміни (2,1%) зернобобовими культурами, що позначається на біологічній фіксації азоту і втрати попередника під озимі зернові культури, яким є горох. Збільшення посівів сої (насичення 9,5% сівозміни) дещо підвищує рівень біологічної фіксації азоту. Азот не тільки основний біогенний елемент - головний компонент живої матерії, який відіграє найважливішу роль в житті рослин і тварин, але і один з головних елементів живлення у землеробства. Навряд чи в житті рослин знайдеться інший біохімічний процес, подібний процесу азотфіксації, вивчення якого представляло б стільки загадковості і таємниць, протиріч і невизначеності, широких горизонтів і перспектив у практиці сільськогосподарського виробництва.

Ключові слова: біологічний азот, симбіотична азотфіксація, асоціативна азотфіксація, баланс поживних речовин, добрива

 

V.P. Patyka

D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NASU, Ukraine

BIOLOGICAL NITROGEN AND A NEW STRATEGY OF CROP PRODUCTION MANUFACTURE IN UKRAINE

The summary of research results on the process of molecular nitrogen fixation by microorganisms - a natural process necessary to restore and maintain soil fertility, production of environmentally safe and high quality plant products through the use of biological nitrogen, is presented. It is shown that the balance of nutrients in agriculture of Ukraine, which is calculated by the indicators of nutrient removal and supply, is negative. Deficiency of major nutrients (NPK) is 50 kg / ha, due to low levels of application of mineral fertilizers and the extremely inefficient use of biological nitrogen and phosphorus. The attention is paid to the low percentage of crop rotation saturation (2.1%) with leguminous plants, which affects biological nitrogen fixation, and to the loss of precursor for winter crops, such as peas. Increase in soybean seeding (9.5% saturation of crop rotation) somewhat increases the level of biological nitrogen fixation. The nitrogen is not only the main biogenic element - the main component of living matter, which plays a crucial role in the life of plants and animals, but also the key nutrient in agriculture. It is unlikely that in plant life other biochemical process similar to nitrogen fixation exists, the study of which would be associated with such mystery and a large number of secrets, contradictions and uncertainties, but also with wide horizons and perspectives in the practice of agricultural production.

Keywords: organic nitrogen, symbiotic nitrogen fixation, associative nitrogen fixation, balance of nutrients, fertilizers