Повідомлення

С. М. БІЛЯВСЬКИЙ, С. С. МОРОЗЮК

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Наведено результати систематичного та біоморфологічного аналізів урбанофлори міста Біла Церква Київської області. На території міста та його околиць виявлено 930 видів судинних рослин з 108 родин та 4 відділів. Згідно проведених досліджень більшість видів є гемікриптофітами (48,9%) та трав'янистими полікарпіками (50%), безкореневищними (60%) безрозетковими (52%) літньо-зеленими (72,5%) багаторічниками (71%) з стрижневою кореневою системою (57%). Досліджувана урбанофлора відповідно проведених аналізів має бореальний характер та має ознаки лісостепової зони.

Ключові слова: місто, урбанофлора, Біла Церква, гемікриптофіт, полікарпік

Опубліковано в 2017. - № 1 (68)

І. В. БЕСАРАБЧУК, С. О. ВОЛГІН

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Досліджено поширення занесеного до Червоної книги України рідкісного виду рослин родини Orchidaceae Juss. – Epipactis helleborine (L.) Crantz. на території м. Луцька. Виявлено 7 місцезнаходжень E. helleborine в місті. Підтверджено стійкість виду до антропогенних змін в умовах урбанізованого середовища.

Ключові слова: урбанізована територія, антропогенний тиск, Epipactis helleborine, місцезнаходження, антропотолерантний вид

Опубліковано в 2017. - № 1 (68)

М. М. БЕЛІНСЬКА, Б. Є. ЯКУБЕНКО

Національний природний парк «Мале Полісся», Національний університет біоресурсів і природокористування України

В статті констатовано факт створення національного природного парку «Мале Полісся» на півночі Хмельницької області із включенням до його складу гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Теребіжі», де зростає рідкісна рослина Червоної книги України осока богемська – Carex bohemica Schreb. Також наведена комплексна характеристика заказника, його раритетні та типові види флори, притаманна рослинність і подані геоботанічні описи постійних пробних площ, що закладені на природоохоронній території.

Ключові слова: національний природний парк, види рослин, флора, рослинність, раритетний вид

Опубліковано в 2017. - № 1 (68)

О. Д. АНДРІЄНКО, А. І. ОПАЛКО, О. А. ОПАЛКО

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

Викладено результати дослідження водного режиму листків восьми інтродукованих видів роду Amelanchier Medik. з колекції НДП «Софіївка» НАН України. Визначено вміст загальної води, дефіцит води і водоутримувальну здатність. З’ясували, що на початку вегетації рослини інтродукованих видів роду Amelanchier мали більшу обводненість листків, ніж наприкінці сезону. За поліпшення умов вологозабезпечення рослини ірги здатні відновлювати обводненість тканин унаслідок послаблення дії стресового чинника. Водоутримувальна здатність листків упродовж вегетації підвищується і стабілізується, що зумовлює стійкість рослин до нестійкого вологозабезпечення і характеризує їхню пристосованість до умов культивування. Дещо меншою толерантністю щодо дії посушливих умов серед досліджених видів ірги характеризувався Amelanchier asiatica (Siebold & Zucc.) Endl. ex Walp., на що вказують знижені показники вмісту загальної води, підвищені показники дефіциту води та порівняно швидка втрата води листками упродовж перших 10 год. в’янення.

Ключові слова: Amelanchier Medik., аридизація, вміст загальної води, дефіцит води і водоутримувальна здатність

Опубліковано в 2017. - № 1 (68)

М. М. БАРНА, Л. С. БАРНА

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія» засновані у 1997 році. Протягом двадцяти років пройшли гідний шлях свого становлення та розвитку. Вони визнані в широких колах науковців інститутів Відділення загальної біології НАН України, АМН, НАПН, УААН України, професорсько-викладацького персоналу університетів та інших вищих навчальних закладів України, а також cеред зарубіжних учених. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія», включені до наукометричної бази даних «Index Сopernikus». Це підвищило їх статус, що дозволить покращити якість наукових статей і здійснювати випуск наукового фахового видання України на високому науковому рівні.

Ключові слова: наукове фахове видання, ботаніка, гідробіологія, екологія, фізіологія людини і тварин, біохімія, біотехнологія, історія науки, огляди, загальні проблеми

Опубліковано в 2017. - № 1 (68)

М. М. БАРНА, В. В. ГРУБІНКО

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 

 

Опубліковано в 2016. - № 3-4 (67)

В. В. ГРУБІНКО, Н. М. ДРОБИК

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 

 

Опубліковано в 2016. - № 3-4 (67)

М. М. БАРНА, Л. С. БАРНА

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 

 

Опубліковано в 2016. - № 3-4 (67)

М. М. БАРНА, Л. С. БАРНА

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 

 

Опубліковано в 2016. - № 3-4 (67)

О. С. ВОЛОШИН

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 

 

Опубліковано в 2016. - № 3-4 (67)

Із нового

Найпопулярніші статті