Повідомлення

І. Д. ГРИГОРЧУК, Т. М. СУПРОВИЧ

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Подільський державний аграрно-технічний університет

Проаналізовано фітонцидну активність деревних рослин в різних умовах м. Кам’янця-Подільського. Встановлено, що в умовно чистому середовищі найвищою фітонцидною активністю відзначалися гіркокаштан звичайний і горіх волоський, а найнижчою – липа серцелиста. На ділянках, що знаходилися в більш загазованому середовищі, фітонцидна активність клену гостролистого, берези повислої і липи серцелистої збільшувалася, порівняно з тими, що зростали на умовно чистій ділянці. Припущено, що фітонцидна активність деревних рослин може бути використана як додатковий показник індикації ступеня забруднення навколишнього середовища, а також як доказ необхідності підбору рослин-озеленювачів промислових і рекреаційних зон міста, з метою використання для очищення міського повітря від шкідливих мікроорганізaмів і забруднюючих речовин.

Ключові слова: фітонциди, деревні рослини, умови зростання, м. Кам’янець-Подільський

Опубліковано в 2016. - № 1 (65)

М. Є. ГАЙДУКЕВИЧ, М. О. ЛИСЕНКО

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

В статті охарактеризовано дендрофлору лісових фітоценозів Шепарівського лісництва ДП «Коломийське ЛГ», подано її видовий склад, проведено систематичний аналіз, показано розподіл деревних видів за життєвими формами. Виділено окремі цінні народногосподарські рослини. Розроблено деякі заходи щодо охорони та ефективного відтворення цінних деревних видів лісництва.

Ключові слова: деревостан, лісові фітоценози, дендрофлора, види рослин, природні ресурси, рослинність

Опубліковано в 2016. - № 1 (65)

Я. Ю. БУБЛИК

Державний природознавчий музей НАН України

Представлено результати досліджень біоти ксилотрофних дискоміцетів на відмерлій деревині представників родини Betulaceae S.F. Gray. та їхньої субстратної приуроченості в національному природному парку «Сколівські Бескиди». Наведено історію досліджень за цією тематикою. Всього ідентифіковано 16 видів ксилотрофних дискоміцетів на 5 деревних субстратах (Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Alnus incana (L.) Moench, Betula pendula Roth., Carpinus betulus L. і Corylus avellana L.). Встановлено, що найбільш спеціалізованим серед ксилотрофних дискоміцетів є рід Mollisia sp., який представлений п’ятьма видами на деревних субстратах видів роду Betula L. Виявлено приуроченість ксилотрофних дискоміцетів до фракцій субстрату, а також їхню присутність на різних стадіях деструкції деревини.

Ключові слова: Сколівські Бескиди, ксилотрофні дискоміцети, Betulaceae S.F. Gray., субстратна спеціалізація

Опубліковано в 2016. - № 1 (65)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія.

Scientific Issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University Series: Biology

Друкується за рішенням вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка від 22.03.2016 р. (протокол № 8)

 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

М. М. Барна - доктор біологічних наук, професор (головний редактор) (Україна)

К. С. Волков - доктор біологічних наук, професор (Україна)

В. В. Грубінко - доктор біологічних наук, професор (заступник головного редактора)(Україна)

Н. М. Дробик - доктор біологічних наук, професор (Україна)

В. З. Курант - доктор біологічних наук, професор (заступник головного редактора)(Україна)

В. І. Парпан - доктор біологічних наук, професор (Україна)

О. Б. Столяр - доктор біологічних наук, професор (Україна)

О.Б. Мацюк - кандидат біологічних наук, (відповідальний секретар) (Україна)

В. Р. Челак - доктор біологічних наук, професор (Молдова)

Макаї Шандор - доктор габілітований, професор (Угорщина)

І. В. Шуст - доктор біологічних наук, професор (Україна)

 

Коректори: Т.П. Мельник І.Я. Ваврів

Комп’ютерна верстка: Г.М. Голіней

Збірник входить до переліку наукових фахових видань ВАК України Свідоцтво про держреєстрацію: КВ № 15884-4356Р від 27.10.2009

У березні 2016 р. збірник пройшов переатестацію на новий п’ятирічний період (наказ МОН України № 241 від 09.03.2016 р., позиція № 82)

ББК 28 Н 34

Українські, російські та латинські назви рослин і тварин наведені за авторським текстом

Опубліковано в Журнал за 2016 рік

L.V. SAMCHYSHYNA, YU.V. DUBROVSKY

Institute of Evolutionary Ecology of NAS of Ukrainе, Kyiv

Twenty species of cladocerans (Сrustacea, Cladocera) were identified from ten lentic water bodies of Kyiv city. The biggest species richness along with the lowest saprobity index is revealed for Rusanivske lake (water quality class – II, clean). The quality of water of most studied Kyiv lakes, which has been evaluated by Pantle-Buck saprobiological method using modification of Sladeček, is regarded as moderately polluted, water quality class – III. The collection of cladoceran species photos at the IEE NASU web page is launched.

Keywords: saprobity index, water quality class, Kyiv water bodies, Cladocera

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

H.I. FALFUSHYNSKA, L.L. GNATYSHYNA, I.V. YURCHAK, O.B. STOLIAR

Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine, I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University

Despite metal-contained nanoparticles (n) represent novel kind of environmental pollution, their toxicity to aquatic habitats is unclear with regards to multiple stress exposures. In present study, male Unio tumidus were exposed for 14 days to n-ZnO (3.1 μM), Zn2+ (3.1 μM), Ca-channel blocker nifedipine (Nfd, 10 μM), combinations of n-ZnO and Nfd or n-ZnO and thiocarbamate fungicide Tattoo (Ta, 91 µg L−1) at 18oC, and n-ZnO at 25oC. Activities of vitellogenesis (Vtg), stress and detoxification systems (Mn- and Cu,Zn-superoxide dismutase, metallothionein (MT), EROD), nuclear lesions (NL) and choline esterase (ChE) activity) were analysed. Vtg and NL were elevated in most exposures. N-ZnO per se did not provoke any other changes of indices unlike Zn. In combine exposures, the activation of stress-responses, EROD and phenoloxidase activities were detected. Nfd caused the most prominent modulations of n-ZnO effect on Vtg and MT. Only Zn and Nfd caused ChE depletion.

Keywords: bivalve mollusk, zinc nanooxide, heating, nifedipine, thiocarbamate, combine exposure, biomarker

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

H.I. FALFUSHYNSKA, L.L GNATYSHYNA, O.О. FEDORUK, O.B. STOLIAR

Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine, I.Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University

Frogs are susceptible to absorption of toxicants in water through all life stages. The aim of this study was to evaluate the effect of waterborn engeneering nanocomposites (NCs) – Co-NC and Zn-NC, correspondent concentrations of Co2+ (50 µg/L), Zn2+ (100 µg/L), or utilised polymeric substance (PS) on male frog Rana ridibunda during 14 days. Levels of vitellogenin and nuclear lesions (NL) in the blood, cytochrome P450-dependent monooxygenase (CYP450) and glutathione S-transferase (GST) as well as the distribution of Zn, Co, Cu, Cd in the liver were determined. Zn, Zn-NC and PS caused toxic manifestations: oesrogenic effect (Zn and PS), GST downregulation (Zn-NC), NL elevation (Zn-NC and PS). Co-NC only upregulated CYP450, while all other exposures inhibited it. The ratio (Cu+Co)/(Zn+Cd) in metallothionein was increased by the exposures to Co and Co-NC, whyle Zn, Zn-NC and PS increased it in other compounds. This remarkable selectivity distinguished frog from studied previously Carassius sp.

Keywords: cobalt, zinc, nanoscale composite, Rana ridibunda, vitellogenin, metallothionein, cytotoxicity

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

N.M. AL-ABRI, Yu.V. BRYANTSEVA

Marine Science & Fisheries Center of Ministry Agriculture & Fisheries wealth, Muscat, Oman, M.G.Kholodniy Institute of botany National Academy of Sciences of Ukraine

The Center of the Marine Science and Fisheries since December 2013 are started the complex monitoring investigations of the marine ecosystem in the Omani coastal waters. For the research period (9 months) the 231 phytoplankton names (186 – to the species level and 44 to genus level) were identified, which belonged to 11 Classes and to one composite group - Small flagellates. Additionally, 10 species have been identified from net samples. The five classes of microalgae – Ebriophyceae, Euglenophyceae, Prasinophyceae, Prymnesiophyceae, Rhaphydophyceae, for the Omani coastal waters were identified in first time. Totally the check-list of phytoplankton, mentioned for the region earlier and identified within our monitoring, includes 409 scientific names, only 255 names that were identified in the region earlier (before our research period). The list of toxic species includes 25 names, 16 toxic species were identified early and 9 – in the first time.

Keywords: monitoring, coastal zone of Oman, microalgae, species richness

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

В.М. ЯКУШИН, Г.М. РОМАНИШИН, К.П. КАЛЕНІЧЕНКО, М. І. ЛІНЧУК

Інститут гідробіології НАН України

Досліджено сезонну динаміку кількісного розвитку бактеріопланктону (загальної чисельності, вмісту сапрофітних (на РПА) протеолітичних і амілолітичних бактерій з посівом на молочний та крохмальний агари) у зв’язку з фізико-хімічними умовами в оз. Бабиному, розташованому в м. Києві. Встановлено, що на сезонні зміни деяких гідрохімічних та мікробіологічних показників суттєво впливали стрімкі зміни метеоумов, що свідчить про потенційну вразливість водойми щодо впливу природних і антропогенних чинників.

Ключові слова: озеро Бабине, фізико-хімічні умови, сезонна динаміка бактеріопланктону

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Б. В. ЯКОВЕНКО, О. П. ТРЕТЯК, О. Б. МЕХЕД, О. В. ЛЕНЬКО

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Досліджено вплив натрій лаурилсульфату (чистого та у складі синтетичного миючого засобу) на комплекс біохімічних показників крові коропа лускатого (Cyprinus carpio L.). Відмічено зниження вмісту загального білку та альбумінової фракції в сироватці крові, підвищення концентрації холестерину та рівня тригліцеридів.

Ключові слова: короп лускатий, натрій лаурилсульфат, біохімічні показники крові

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Із нового

Найпопулярніші статті