Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

О.В. КУШНІРИК, О.І. ХУДИЙ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Досліджено амінокислотний склад Simocephalus vetulus за умов використання різних видів дріжджів (Saccharomyces cerevisiae та Rhodotorula glutinis) як кормових субстратів. Показано, що використання R. glutinis супроводжується підвищенням вмісту загальних протеїнів у досліджуваних організмів. Заміна дріжджів S. cerevisiae на R. glutinis у процесі культивування S. vetulus призводить до значної зміни співвідношення вмісту протеїногенних амінокислот досліджуваних ракоподібних. Зокрема, істотно підвищується частка метіоніну, гістидину та аргініну. Застосування каротинсинтезуючих дріжджів сприяє встановленню у культивованому в якості живого корму зоопланктоні оптимального для риб співвідношення замінних та незамінних амінокислот.

Ключові слова: амінокислоти, культивування, зоопланктон, дріжджі

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

В.З. КУРАНТ

Наведені дані про вплив йонів марганцю, цинку, міді та свинцю на метаболізм [U-14C]-амінокислот в печінці та скелетних м’язах коропа в умовах in vitro. Встановлено, що за дії йонів зазначених металів відбувається перерозподіл вільних амінокислот в органах і тканинах риб шляхом активації протеолітичних процесів, в основному, в скелетних м’язах, що призводить до підвищення їх концентрації у печінці. Показано, що радіоактивність гомогенатів як печінки, так і м’язів знижується відносно контрольних величин за інтоксикації йонами досліджуваних металів в ряді: Mn>Zn>Cu>Pb.

Ключові слова: прісноводні риби, йони металів, метаболізм, амінокислоти

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

Із нового

Найпопулярніші статті