Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

2013. - № 3 (56)

(до 70-річчя від дня народження професора В.І. Кваші)

22 березня 2013 року виповнюється 70 років від Дня народження і 40 років виробничої, наукової, педагогічної, громадської та суспільно–корисної діяльності доктора сільськогосподарських наук, професора, члена Всеукраїнської Екологічної Ліги, члена Всеукраїнського товариства охорони птахів, члена Українського товариства генетиків, завідувача кафедри зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Василя Івановича Кваші.

 

Бровдій В.М. Еволюційне вчення: підручник / В.М. Бровдій. — К.: ВЦ „Академія”, 2013. – 336 с. – (Серія „Альма–матер”).

У київському видавничому центрі „Академія” вийшов друком підручник „Еволюційне вчення” відомого українського зоолога і еволюціоніста, академіка Академії наук вищої школи України, доктора біологічних наук, завідувача кафедри зоології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, професора В.М. Бровдія. Зауважимо, що вища школа України давно очікувала видання подібного підручника для студентів вищих навчальних закладів. Тому відрадно, що своїм листом № 1/11—9818 від 18.06.2012 р. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України надало підручнику гриф «Затверджено як підручник для студентів вищих навчальних закладів». Тому актуальність видання підручника і його важливість для вищих навчальних закладів України цілком очевидна.

 

М.О. САВЛУЧИНСЬКА, Л.О. ГОРБАТЮК, О.М. ПЛАТОНОВ, О.О. ПАСІЧНА, С.П. БУРМІСТРЕНКО, І.Г. КУКЛЯ, Н.М. КАГЛЯН, О.М. АРСАН

В оглядовій статті узагальнено останні літературні відомості щодо впливу фосфору, в тому числі в складі мийних засобів, на гідробіонтів. Розглянуто наслідки дії фосфору на деякі фізіолого-біохімічні показники водяних тварин, роль окремих з них в регенерації та колообігу фосфору у водних екосистемах.

Ключові слова: фосфор, триполіфосфат натрію, фосфати, синтетичні миючі засоби, дафнії, молюски, риба

В.Г. ЮКАЛО, Р.А. ТКАЧУК

Модельний протеоліз αS1- казеїну було здійснено за участі протеолітичних ензимів лактококів і молокозгортального препарату «Фромаза». Низькомолекулярні пептиди виділяли методом гель-фільтрації на сефадексі G-25. Показано, що протеолітичні ензими протеїназо-позитивних штамів лактококів L. lactis ssp. cremoris у поєднанні з молокозгортальним препаратом здатні розщеплювати αS1-казеїн з утворенням казокінінів.

Ключові слова: протеоліз, αS1-казеїн, казокініни, лактококи, L. lactis ssp. cremoris, молокозгортальний препарат

А.В. ЮКАЛО

У роботі наведено результати ідентифікації протеїнових фракцій у розчинах казеїну сучасними методами електрофорезу у поліакриламідному гелі та колонкової рідинної хроматографії. Встановлено недоліки та переваги кожного методу при визначені протеїнів казеїнового комплексу. Дано рекомендації із застосування цих методів.

Ключові слова: казеїнові фракції, електрофорез у ПААГ, рідинна хроматографія

О.О. ХОДАНІЦЬКА, В.Г. КУР’ЯТА

Вивчали вплив ретарданту хлормекватхлориду і стимулятора росту трептолему на вміст і перерозподіл основних елементів живлення в органах рослин льону олійного. Під впливом препаратів відмічалося зниження вмісту азоту у листках і стеблах та підвищення концентрації фосфору і калію у вегетативних органах порівняно з контролем. Посилення відтоку елементів живлення до генеративних органів супроводжувалося зростанням врожайності насіння льону.

Ключові слова: льон олійний, регулятори росту, елементи мінерального живлення, продуктивність

Л.А. ДАНКЕВИЧ, О.М. ЗАХАРОВА, В.П. ПАТИКА, М.Д. МЕЛЬНИЧУК

Проведено порівняльний аналіз REP, ERIC та ВОХ - профілів 11 виділених нами та 5 колекційних, типових штамів бактерій роду Pseudomonas, що уражують ріпак. Виявлено гетерогенність геному штамів Pseudomonas sp. за всіма трьома типами генетичних профілів. Показано, що 66% ізольованих штамів Pseudomonas sp. належать до виду P. marginalis.

Ключові слова: патогенні для ріпаку бактерії роду Pseudomonas, REP –ПЛР, REP, ERIC та ВОХ- генетичні профілі

О.В. ГУЛАЙ

Представлені результати досліджень випливу прижиттєвих виділень рослин роду Potamogeton на щільність популяцій патогенного виду бактерій. Показано, що між дослідженими видами рослин та бактеріями формується топічний тип біоценотичних зв’язків.

Ключові слова: Potamogeton crispus L., Potamogeton pectinatus L., прижиттєві виділення, Erysipelothrix rhusiopathiae (Migula), топічні зв’язки

Д.С. ХРИСТЕНКО, Г.О. КОТОВСЬКА

У статті розглянуто основні біологічні показники окуня річкового (Perca fluviatilis L.) у спеціальних товарних рибних господарствах України. Наведено криві росту довжини та маси, а також рівняння, які їх описують. Проаналізовано вгодованість за Фультоном окунів окремих вікових груп. Установлено наявність різних темпів росту риб у досліджених популяціях. З метою зменшення негативного впливу окуня річкового на зариблення представниками традиційної полікультури рекомендовано встановити мінімальні наважки зарибку не менше 100 г і прийняти заходи для підтримання чисельності окуня на низькому рівні.

Ключові слова: окунь річковий (Perca fluviatilis L.), довжина, маса, темпи росту, спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ)

О.І. ПРОКОПЧУК, В.В. ГРУБІНКО

Здійснено аналіз інформації щодо джерел та інтенсивності надходження, вмісту, перетворення і впливу фосфатів на водні організми та гідроекосистеми. Встановлено, що біологічний ефект фосфатів щодо водних організмів та гідроекосистем визначається їх кількістю у воді (допорогові рівні – корисні, поза порогові – викликають патології організмів та “цвітіння” води), гідрохімічними умовами водойм та фізіологічною чутливістю окремих організмів.

Ключові слова: сполуки фосфору, водойми, евтрофікація, токсичність

О.Б. МЕХЕД

Подано результати визначення вмісту нуклеїнових кислот у клітинах різних органах та тканин цьогорічок та дворічок коропів, які утримувалися за дії гербіцидів та йонів міді.

Ключові слова: короп лускатий, зенкор, 2,4-Д, йони міді, нуклеїнові кислоти, нуклеази

Н.М. МАТВІЄНКО

На основі епізоотичних даних оцінено стан рибницьких господарств України щодо вірусних захворювань риб. Виявлено новий для нашої країни вірус панкреатичного некрозу, що уражує райдужну форель (Oncorhynchus mykiss , Walbaum, 1792). Проведений філогенетичний аналіз виділених ізолятів цього вірусу риб свідчить про їх близьку спорідненість з ізолятами, що циркулюють на території Польщі та про можливі шляхи потрапляння цього вірусу на територію України.

Ключові слова: моніторинг, IPNV,SVCV, VHS, філогенетичний аналіз, ЗТ-ПЛР, ІФА

О. М. ЛЄТИЦЬКА, С.О.АФАНАСЬЄВ, О.О. ГОЛУБ, О.П. КИРИЛЮК

Розглядаються біотопічні характеристики, фізіономія угруповань, склад та представленість макробезхребетних та іхтіофауни басейну річки Іква. Показано, що у верхній та нижній течії річка має «добрий» екологічний стан, середня ділянка – має стан від «задовільного» до «поганого».

Ключові слова: басейн річки Іква, макробезхребетні, іхтіофауна, гідроекологічна характеристика, якість води, екологічний стан

О.О ЛИСАК, С.М. ГАРІНА, П.Г. ШЕВЧЕНКО

Доведена актуальність розробки методів, спрямованих на формалізацію процесів прийняття рішень за результатами іхтіологічних досліджень. Встановлена ефективність застосування функцій відстані на етапі вибору найкращого варіанту експериментальних досліджень за наявності множини результативних ознак.

Ключові слова: короп коі, образ, прецедент, вектор

І.М. КУРБАТОВА, В.В. ЦЕДИК, Н.П. СВИРИДЕНКО

Встановлено, що нондралон у незначних концентраціях позитивно впливає на ембріональний розвиток ікри коропа та збільшує вихід личинок. Підвищення вмісту нондралону у воді до 0,02 та 0,06 мг/дм3 збільшує загибель ікри коропа та знижує вихід личинок.

Ключові слова: ікра, ембріони коропа, нондралон

І.М. КУРБАТОВА, О.О. СМОЛЕНСЬКИЙ

В оглядовій статті розглянуто загальні характеристики рядів аліфатичних, ароматичних амінів та їх похідних. Простежено шляхи надходження у середовище та особливості токсичної дії на тварин

Ключові слова: аліфатичні аміни, ароматичні аміни, токсичний вплив

О.О. КРАВЧЕНКО, В.І. МАКСІН, Н.І. ВОВК

Досліджено бактерицидну дію наноаквацитратів цинку, міді, а також комплексу міді та срібла за експериментального зараження риб аеромонозом. За експериментального аеромонозу у інфікованих риб реєстрували клінічні ознаки хвороби (точкові крововиливи, локальні ділянки гіперемій поверхневих покривів), а у варіанті з додаванням до акваріумів наноаквацитрів міді та срібла клінічних ознак хвороби не спостерігали, що є підставою для практичного використання препаратів у аквакультурі.

Ключові слова: аеромоноз, риби, наноаквацитрати металів, антибактеріальна активність

О.А. ДАВИДОВ, Д.П. ЛАРІОНОВА

Досліджено сезонну динаміку кількісних показників Bacillariophyta мікрофітобентосу урбанізованої водойми. Встановлено їх роль у формуванні видового багатства, чисельності та біомаси мікрофітобентосу.

Ключові слова: мікрофітобентос, Bacillariophyta, видове багатство, чисельність, біомаса, урбанізована водойма

Е.А. ВОДЯСОВА

Предложен новый морфологический критерий – угол отолита β, который характеризует открытие центральной борозды и позволяет различить две формы отолитов (эллипсоидную и веретеновидную). Этот параметр имеет ряд преимуществ по сравнению с индексом l/d. Двухфакторный анализ в системе β–l/d позволяет дифференцировать азовскую и черноморскую популяции анчоуса.

Ключевые слова: анчоус, отолит, морфология, популяции, дифференциация

Н.Б. КРАВЕЦЬ, Г.І. БОРИС, Л.Р. ГРИЦАК, О.Ю. МАЙОРОВА, Н.М. ДРОБИК

Представлено результати досліджень з оптимізації складу живильного середовища Мурасіге, Скуга з половинним вмістом макро- та мікросолей (МС/2) для культивування in vitro рослин Gentiana lutea L. Варіанти живильних середовищ розробляли з урахуванням результатів хімічного аналізу ґрунтів, взятих з природних місцевиростань цього виду. Виявлено, що підібрані живильні середовища забезпечують ріст рослин in vitro, однак більшість кількісних та морфометричних показників рослин були вищими у контрольному варіанті.

Ключові слова: Gentiana lutea L., культивування in vitro, живильне середовище, оптимізація

Г.М. ГОЛІНЕЙ, В.І. КВАША

Досліджено вплив використання у годівлі рослинних високобілкових і жиромістких екологічно чистих кормів місцевого виробництва у складі регіональних зерносумішей (РЗС) з БММД-1 на деякі гістологічні параметри органів молодняка свиней при вирощуванні на м'ясо. Встановлено, що кормовий фактор сприяв збільшенню маси печінки у свиней дослідних груп на 1,4-11,8% (P<0,01) і кількості ядер на 1,4-3,2%.

Ключові слова: свині, раціони, регіональні зерносуміші, балансуюча мікромінеральна добавка, гістологічні структури

Л.Г. ЛЮБІНСЬКА

Територія НПП «Подільські Товтри» вирізняється різноманітними ландшафтами. Рослинний покрив представлений природними, природно-антропогенними та антропогенними рослинними угрупованнями. Тривалий вплив людини та іншихфакторів спричиняють зміни ландшафтів і рослинності. Щільність заселення, використання біологічних ресурсів, руйнування товтрової гряди через виїмку вапняку і створення кар’єрів, затоплення земель і формування водосховища – це основні антропогенні трансформуючі чинники. Динамічні процеси рослинного покриву НПП «Подільські Товтри» мають різні напрямки. Описані еволюційні зміни, сукцесії, порушення. Наведені приклади таких змін. Демутаційні процеси відбуваються на ділянках, які останні десятиліття не використовуються для потреб людини або знаходяться під незначним впливом. Такі приклади є в межах НПП. Для аналізу змін необхідний постійний моніторинг. Збереження рослинного покриву потребує екологічного управління.

Ключові слова: рослинність, динаміка і трансформація, національний природний парк «Подільські Товтри»

А.М. ГУРА, В.І. ЧОПИК

Збереження біологічної різноманітності – одна з глобальних і складних проблем сучасності. На території Західного Поділля більше 120 видів вищих судинних рослин потребують спеціальних форм охорони. Флористичним особливостям Західного Поділля присвяченні дослідження багатьох вчених, у продовження цих робіт започатковано комплексне вивчення територіальної та ценотичної диференціації різноманіття зникаючих видів рослин Західного Поділля з розробкою наукових основ їх збалансованого використання та збереження в культурі.

Ключові слова: зникаючі види, Західне Поділля, охорона біорізноманіття

Н.В. ГЕРЦ

Досліджено, описано та здійснено порівняння будови бруньок та пагонів у деяких видів роду Acer. Простежено закономірність закладання і диференціації зачатків чоловічих і жіночих генеративних структур. Виділено три типи бруньок: I-й – за розміщенням; II-й – за призначенням; IІІ-й – за статтю. Наявність певного типу бруньок, їх кількості та співвідношення в межах пагона, дозволило класифікувати пагони на сім типів: 1) вегетативні; 2) жіночі; 3) чоловічі; 4) бісексуальні; 5) вегетативно – жіночі; 6) вегетативно – чоловічі; 7) вегетативно – бісексуальні.

Ключові слова: морфогенез, вегетативний апекс, зачатки генеративних структур, брунька, пагін, рід Acer

С.В. ГАПОН

Охарактеризовано результати созологічних досліджень Лісостепу України. У межах регіону виявлені рідкісні та зникаючі види мохоподібних, які розподілені за категоріями рідкісності на чотири групи: зниклі та ймовірно зниклі види; види, занесені до Червоної книги України; мохоподібні, рідкісні в межах рівнинної частини України та регіонально рідкісні. Для кожної групи виявлених мохоподібних наведено їх перелік, екотопічна приуроченість та особливості поширення.

Ключеві слова: мохоподібні, Лісостеп України, рідкісні та зникаючі види, Червона книга України

Із нового

Найпопулярніші статті