Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

2013. - № 2 (55)

В.В. ГРУБИНКО

В статье рассматривается проблема физиолого-бохимической оценки токсичности водной среды для гидробионтов с точки зрения системного представления об организации биологических систем. Автор, опираясь в основном на результаты собственных исследований, предлагает ряд метаболических подходов и коэффициентов, рассчитанных на основании анализа механизмов обеспечения метаболического гомеостаза в организме гидробионтов для оценки их благополучия в токсичной водной среде. Сделан вывод, что в организме гидробионтов функционируют некоторые метаболические системы (аденилатная, никотинамидная, глутамат-глутаминовая, энергетическая, липидная энцефалическая, белковая сыворотки крови и др.), которые формируют токсикорезистентность водных организмов как их функцию как биологических систем.

Ключевые слова: физиологические и биохимические показатели, гидробионты, токсичность, системная оценка, водная среда

О.В.ТОЛЧИНСЬКИЙ

У статті наведені дані з літературних джерел, що розкривають медико-біологічні проблеми сучасного суспільства, пов’язані з застосуванням нітратів. Особливу увагу приділено дослідженням структурно-функціональних змін гіпофізу внаслідок нітратної інтоксикації.

Ключові слова: нітрати, інтоксикація, гіпофіз

О.В. РОМАНЕНКО

У статті йдеться про отруйні риби, які мешкають у різних водних екосистемах, та токсини, що утворюються цими тваринами. Обговорюються шляхи дії токсинів у постраждалому організмі.

Ключові слова: отруйні риби, токсини, шляхи дії токсинів

О.В. РОМАНЕНКО

У статті акцентується увага на отруйних рептиліях, які мешкають на суходолі та у водних екосистемах, та токсинах, що утворюються цими тваринами. Обговорюються шляхи дії токсинів в організмі.

Ключові слова: отруйні рептилії, токсини, екологічний чинник

О.В. РОМАНЕНКО

У статті йдеться про отруйні земноводні, токсини, які ними утворюються, роль цих тварин в екосистемах. Обговорюються шляхи дії токсинів в організмі.

Ключові слова: отруйні земноводні, токсини, екосистема

О.І. БОДНАР, Г.Б. ВІНЯРСЬКА, Г.В. СТАНІСЛАВЧУК, В.В. ГРУБІНКО

Проаналізовано наявну у фаховій вітчизняній та зарубіжній літературі інформацію щодо накопичення та вплив сполук селену на життєдіяльність морських та прісноводних водоростей. Проаналізовано біологічну роль та токсичність різних форм селену для водоростей, а також особливості їх метаболізму.

Ключові слова: сполуки селену, водорості, накопичення, токсичність, регуляція, селеновмісні сполуки водоростей

О.І. ВОЙТ

У статті наведені результати розробки методик стандартизації мазі з природними настойками та ефірними оліями. На основі проведених випробовувань досліджено фізико-хімічні показники, що дозволяють встановити специфікаційні характеристики технологічної якості препарату.

Ключові слова: стандартизація, емульгель, настойки, ефірні олії, фізико-хімічні дослідження

О.В. ТКАЧЕНКО

При содержании личинок квакши в лабораторных условиях выявлено явление массового хвостового сколиоза у головастиков, выращенных из одной кладки икры. Сколиотические особи составили 36,6% от общего числа личинок. Степень сколиоза увеличивается в процессе развития личинок.

Ключевые слова: личинки, Hyla arborea, сколиоз

Н.С. КУЗЬМИНОВА, Т.Б. КОВЫРШИНА, С.П. ТЕРТИЧНЫЙ

Проведен анализ основных популяционных характеристик бычка-кругляка из северной и южной частей Азовского моря. Neogobius melanostomus (Pallas) из первого района находится в худшем функциональном состоянии, так как размер и масса рыб были ниже, а индекс печени выше, по сравнению с особями из южной части моря. В трех точках отбора преобладали самцы, а по возрасту – двухгодовики.

Ключевые слова: Азовское море, бычок-кругляк

В.О. КОВАЛЬ

Досліджено зміни морфологічних показників коропа за дії йонів міді. Виявлено залежність між віковими особливостями риб та відповіддю на дію токсичного середовища. Показано, що більш згубна дія токсиканта проявляється у молодших риб (цьогорічки) – відбувається значне зростання показників індексу печінки та селезінки.

Ключові слова: короп, мідь, морфологічні показники, індекс печінки, індекс селезінки

И.И. РУДНЕВА

Рассмотрены особенности экотоксикологической оценки состояния морских экосистем по сравнению с пресноводными, а также значение рыб как биомониторов. Обсуждается эффективность использования различных биомаркеров рыб для диагностики экологического статуса морских акваторий.

Ключевые слова: экотоксикология, биомаркеры, стресс, морская среда, критерии оценки

Н.В. ТКАЧУК, Г.В. ЦЕХМІСТЕР, В.О. ЯНЧЕНКО, А.М. ДЕМЧЕНКО

Досліджено фітотоксичні та антибактеріальні властивості похідних 2-(1-арилтетразол-5-іл)сульфаніл-1-тетралін-6-ілетанону. Відмічено найзначнішу пригнічуючу дію на довжину корінців паростків Allium cepa L. похідного з двома метильними замісниками у положенні 2 та 3 фенільного радикалу та похідного з мета-метоксильним замісником у фенільному радикалі. Виявлено, що зміни мітотичного циклу та частота хромосомних аберацій в клітинах кореневої меристеми цибулі ріпчастої знаходиться в межах нормативного значення. Антибактеріальної активності сполук щодо корозійно небезпечних асоціативних культур сульфатвідновлювальних та амоніфікувальних бактерій не виявлено.

Ключові слова: біотестування, Allium cepa L., похідні 2-(1-арилтетразол-5-іл)сульфаніл-1-тетралін-6-іл-етанону, мітотичний індекс, довжина фаз мітозу, частота хромосомних аберацій, сульфатвідновлювальні бактерії, амоніфікувальні бактерії

В.В. КРИВОПИША, А.О. ЖИДЕНКО

Виявлені основні фізико-хімічні показники води р. Лисогір в сезонній та часовій динаміці. На основі комплексної оцінки та індексу забруднюючих речовин визначено клас якості води.

Ключові слова: якість води, хіміндикація, малі річки

С.Е. ДЯТЛОВ, А.Г. ПЕТРОСЯН, Е.А. ПАВЛОВА, Л.Ю. СЕКУНДЯК

Проведен сравнительный анализ поступления меди в прибрежную зону северо-западной части Черного моря после локального ливня в 2009 г. и ливней, которые охватили северо-западное Причерноморье в 2010 г. Установлено, что из местных источников поступает значительно меньше меди, чем с водосборной площади.

Ключевые слова: медь, вода, донные отложения

С.Е. ДЯТЛОВ, А.В. КОШЕЛЕВ, А.Г. ПЕТРОСЯН, Е.А. ПАВЛОВА, Л.Ю. СЕКУНДЯК

Проведена оценка степени загрязнения морских поверхностных и придонных вод с помощью индекса загрязненности вод (ИЗВ), трофического индекса (TRIX), а также токсичности водных экстрактов донных отложений полигона «Одесский регион северо-западной части Черного моря».

Ключевые слова: Черное море, вода, донные отложения, интегральная оценка качества

Н.М. ДАЙНЕКО, С.Ф. ТИМОФЕЕВ, А.В. ЛУКАШ

Спустя 26 лет после катастрофы на Чернобыльской АЭС в воде, почвах и прибрежно-водной растительности поймы р. Днепр Брагинского района Гомельской области не обнаружено превышения нормативов тяжелых металлов и цезия-137. Только 2 растительных образца из 48 накапливали цезий-137, в 1,7 и 1,4 раза превышающий норматив в 370 Бк/кг. Основными загрязнителями проб воды, почвы и растительных образцов являлись Mn, Zn, Cd, Cu, Ni.

Ключевые слова: прибрежно-водная растительность, тяжелые металлы, цезий-137, пойма, р. Днепр

О.В. ГУЛЬКА

У статті порівнюються показники серцевої діяльності студентів різних років навчання, які становлять незв’язані вибірки. Показано, що індивідуальні відмінності функціонування синусного вузла, що формуються під впливом стресорів, проявляються не тільки у віковому аспекті – у старшокурсників зростає симпатоадреналова активність, але й у статевому – жінки характеризувались показниками, що свідчать про переважання адренергічних впливів, чоловіки – ваготонії.

Ключові слова: варіабельність ритму серця, вегетативна регуляція, автономна нервова система, синусний вузол, незв’язані вибірки, студенти

Е.О. ГЛАЗКОВ

У статті розглянуто адаптаційні можливості організму іноземних студентів в процесі навчання у навчальному закладі та виявлені фізіологічні умови адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі.  

Ключові слова: студенти, навчальна діяльність, адаптація

Б. В. ЯКОВЕНКО, О. П. ТРЕТЯК, О. Б. МЕХЕД, М. О. ІВАЩЕНКО

 

Ключові слова: короп лускатий, зенкор, 2,4-Д, йони міді, гематологічні показники, біохімічні показники

О.И. ЦЕБРЖИНСКИЙ

Гиперталлоз у морских свинок вызывает нарушение тканевого дыхания, усиление свободнорадикального перекисного окисления в крови за счет активации дыхательного взрыва нейтрофилов, ослабление в крови антиоксидантной защиты, дефицит низкомолекулярных антиоксидантов. Гистологическое исследование тканей печени выявило задержку митоза на стадии метафазы, связанную с К-митозом. Возможно окислительное повреждение белков митотического аппарата и ДНК.

Ключевые слова: гиперталлоз, свободнорадикальное перекисное окисление, антиоксидантная защита, к-митоз

Е.Н. СКУРАТОВСКАЯ, И.И. ДОРОХОВА

Исследована сезонная динамика активности некоторых антиоксидантных ферментов и уровня окислительной модификации белков в крови морского ерша Scorpaena porcus L. из прибрежных акваторий г. Севастополя. Выявлена высокая активность супероксиддисмутазы, глутатионредуктазы и глутатион-S-трансферазы летом и осенью, пероксидазы – зимой. Показано, что уровень окислительной модификации белков в сыворотке крови морского ерша в летне-осенний период выше, чем в зимне-весенний.

Ключевые слова: ферменты, антиоксидантная защита, белки, окислительная модификация, кровь, морской ёрш

Ю.І. СЕНИК, В.О. ХОМЕНЧУК, В.З. КУРАНТ, В.В. ГРУБІНКО

Досліджено зміни вмісту ліпідів у зябрах щуки за дії 0,5 та 2,0 рибогосподарських ГДК йонів цинку. Встановлено зміни вмісту неполярних ліпідів, фосфоліпідів та їх співвідношення у досліджуваній тканині аклімованих риб. На підставі одержаних даних встановлено концентраційнозалежні механізми адаптації ліпідного профілю клітин зябер щуки до дії йонів цинку.

Ключові слова: щука, неполярні ліпіди, фосфоліпіди, цинк

Б. З. ЛЯВРІН, О.О. РАБЧЕНЮК, В. О. ХОМЕНЧУК, В. З. КУРАНТ

 

Ключові слова: короп, неполярні ліпіди, фосфоліпіди, зябра, печінка, м’язи

В.З. КУРАНТ

Наведені дані про вплив йонів марганцю, цинку, міді та свинцю на метаболізм [U-14C]-амінокислот в печінці та скелетних м’язах коропа в умовах in vitro. Встановлено, що за дії йонів зазначених металів відбувається перерозподіл вільних амінокислот в органах і тканинах риб шляхом активації протеолітичних процесів, в основному, в скелетних м’язах, що призводить до підвищення їх концентрації у печінці. Показано, що радіоактивність гомогенатів як печінки, так і м’язів знижується відносно контрольних величин за інтоксикації йонами досліджуваних металів в ряді: Mn>Zn>Cu>Pb.

Ключові слова: прісноводні риби, йони металів, метаболізм, амінокислоти

Із нового

Найпопулярніші статті