Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБАЛАНСИРОВАНИЮ ЛАНДШАФТНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ВОДОСБОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДОФИНОВСКОГО ЛИМАНА

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Є.В. Соколов

Одеська філія Інституту біології південних морів ім. А.О. Ковалевського НАН України

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБАЛАНСУВАННЯ ЛАНДШАФТНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ СТРУКТУРИ ВОДОЗБІРНОЇ ПЛОЩІ ДОФИНІВСЬКОГО ЛИМАНУ

Проведена оцінка стану ландшафтно-господарської структури на обраної ділянці водозбірної площі Дофинівського лиману. З урахуванням геоморфологічних особливостей рельєфу водозбірної площі виділені три функціональні зони режимів природокористування : берегоохронна зона, зона антропогенного контролю та господарська зона. Берегоохранна зона складає 19 % території, на ній необхідно забезпечити режим близький до природоохоронного. Зона антропогенного контролю займає 41 % території. У її межах рекомендується ввести обмежений режим природокористування та розробити систему заходів з мінімізації несприятливих геолого- морфологічних і антропогенних процесів (змив біогенних і забруднюючих речовин, яроутворення та інше). Господарська зона займає 39 % і є найбільш оптимальною для використання в господарських цілях. Для створення збалансованої екологічної інфраструктури запропоновано збалансоване співвідношення між природними, квазіприродними і антропогенними територіальними комплексами. З метою комплексного облаштування водозбірної площі, захисту лиману від змиву біогенних і забруднюючих речовин в місцях інтенсивної господарської діяльності та дії рельєфоформуючих факторів, запропонована система додаткових природоохоронних лучно-лісонасаджень.

Ключові слова: Дофінівський лиман, водозбірна площа, збалансоване природокористування

 

E.V. Sokolov

Odessa Branch A.O. Kovalevsky Institute of Biology of Southern Seas, National of Academy of Sciences of Ukraine

RECOMMENDATIONS ON BALANCING OF THE DOFINOVSKIY ESTUARY CATCHMENT AREA’S LANDSCAPE AND ECONOMIC STRUCTURE

The state of the landscape and economic structure in the selected zone of the Dofinovskiy estuary’s catchment area has been assessed. Three functional areas of the nature management’s modes have been identified according to the geomorphological features of the catchment area relief: coastal protected zone, zone of anthropogenic control and economic zone. Coastal protected zone occupies 19% of the territory, it is necessary to ensure there regime close to environmental. Zone of anthropogenic control occupies 41% of the territory. It is recommended to implement the restricted mode of the nature management within its boundaries and to develop a system of measures to minimize the adverse geological and morphological and anthropogenic processes (runoff of nutrients and pollutants, formation of gullies, etc.). Economic zone occupies 39% and it is the most suitable for using in the commercial purposes. Environment stabilizing ratio between natural, quasinatural and anthropogenic territorial complexes is proposed to create a balanced environmental infrastructure. A system of additional environmental protecting meadows and forestation is offered in order to provide comprehensive development of the catchment area, protection against washout of nutrients and pollutants in areas of intensive economic activities and actions relief-forming factors.

Keywords: Dofinovskiy estuary, catchment area, balanced nature management

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті