Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

О.С. ПОКОТИЛО, Ю.Ю ЯРИШ

Ключові слова: : анізакідоз, личинки анізакід, інтенсивність та екстенсивність інвазій, риба, паразитологічні дослідження

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

О.О. КРАВЧЕНКО, В.І. МАКСІН, В.Ф. КОВАЛЕНКО

За допомогою методів біотестування досліджено ступінь токсичності наноаквацитратів срібла і суміші наноаквацитратів міді та срібла з концентрацією 0,01-0,3 мг/дм3 при внесенні у води різного походженні. Показано, що досліджувані концентрації наноаквацитратів срібла і суміші срібла та міді виявляють гостру токсичність для біоти при 0,02 мг/дм3 для штучної води і 0,05 мг/дм3 для природної води. Виняток становлять ракоподібні дафнії (Daphnia magna), для яких всі досліджувані концентрації препаратів виявилися летальними. Таку високу чутливість до дії цих речовин можна пояснити порушенням наночастинками фільтруючих здібностей їх організму.

Ключові слова: : штучна і природна вода, наноаквацитрати, біотестування, тест-організми

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

І.Б. ГРЮК, І.Л. СУХОДОЛЬСЬКА

Визначено середньорічний вміст есенціальних важких металів у воді малих річок Рівненщини на територіях з різним рівнем антропогенного навантаження. Проаналізовано динаміку вмісту Феруму, Мангану, Цинку, Купруму у поверхневих водах екосистем рекреаційної, аграрної, урбанізованої та техногеннотрансформованої територій Рівненської області впродовж 2005-2010 рр. Здійснено порівняльний аналіз результатів дослідження з ГДК та фоновими показниками. Знайдено залежність вмісту важких металів у воді малих річок від рівня антропогенного навантаження, температурних умов та обсягів атмосферних опадів. Стан води малих річок щодо вмісту біотичних компонентів забруднення свідчить про високу антропогенну трансформацію малих річок Рівненщини.

Ключові слова: : малі річки, вода, Купрум, Манган, Ферум, Цинк, Рівненщина

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

В.М. ГАВІЙ, С.О. ПРИПЛАВКО, В.В. СУХОВЄЄВ, О.В. СУХОВЄЄВ

У статті наведені результати досліджень впливу комплексних сполук на основі фенілантранілової, параамінобензольної кислот та уротропіну, які як центральний атом містять Mn2+ на процеси коренеутворення живців смородини чорної (Ribes nigrum L.). Показано результати дії цих препаратів залежно від їх концентрації та природи ліганду на процеси коренеутворення. Відповідно до одержаних даних, досліджувані металокомплекси доцільно використовувати для стимулювання процесів ризогенезу живців смородини у концентраціях розчинів 1 та 10 мг/дм3.

Ключові слова: : металокомплекси, живці, смородина чорна, процеси коренеутворення, лінійний ріст коренів

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

А.П. СТАДНИЧЕНКО, В.К. ГИРИН

Досліджено вплив різних концентрацій (0,009, 0,09, 0,9, 9, 90, 900, 9000 мг/дм3) нітрофосу на поглинання кисню перлівницею U. pictorum ponderosum. З’ясовано, що він спричиняє отруєння молюсків, яке, починаючи з концентрації токсиканта 0,09 мг/дм3, супроводжується прогресуючим зниженням інтенсивності поглинання ними кисню.

Ключові слова: : Unio pictorum ponderosum, нітрофос, поглинання кисню

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

Н.Я РУДИК-ЛЕУСЬКА, А.В. ЧУКЛІН, М.Л. МАКСИМЕНКО

Досліджено основні біологічні показники популяції плітки Каховського водосховища. Встановлено, що за останні 10 років спостерігається стабільне їх погіршення. Основними тенденціями зміни структури популяції є скорочення вікового ряду, збільшення загальної смертності, зменшення наповнення правого крила варіаційного ряду. Основною причиною цього є надмірна елімінація (в основному за рахунок вилучення) молодших і середніх вікових груп. Для оптимізації кількісних та якісних параметрів промислового навантаження необхідно зменшити інтенсивність промислу на 60 % і переорієнтувати його на використання сіток з кроком вічка не менше 40 мм.

Ключові слова: : водосховище, плітка, вікова структура, коефіцієнт смертності, організація промислу

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

Г.М. РОМАНИШИН, В.М. ЯКУШИН, К.П. КАЛЕНІЧЕНКО, М.І. ЛІНЧУК

Досліджено сучасний стан Київської ділянки Канівського водосховища за деякими гідрохімічними і мікробіологічними показниками. Показано, що в сучасних умовах у порівнянні з 2002-2004 рр. істотних змін як у концентрації неорганічних форм азоту, фосфору та органічної речовини у воді, так і в кількісному розвитку бактеріопланктону та його репродуктивній активності на дослідженій ділянці не відбувалось. Основними чинниками, що впливають на стан Київської ділянки Канівського водосховища є режим роботи Київської ГЕС і міжрічні флуктуації клімату.

Ключові слова: хімічний склад води, бактеріопланктон, константа швидкості росту, стан Київської ділянки Канівського водосховища

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

О.А. ДАВИДОВ, Д.П. ЛАРІОНОВА

Досліджено основні еколого-морфологічні групи бентонтів у мікрофітобентосі водного об’єкту лентичного типу урбанізованої території. Виявлено аллохтони, що потрапляють на дно з планктону та перифітону. Визначено їх роль у формуванні еколого-морфологічноїструктури мікрофітобентосу.

Ключові слова: мікрофітобентос, еколого-морфологічна структура, екологія водоростей, екотоп, водний об’єкт урбанізованої території

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

В.В. ЩЕРБИК, Л.П. БУЧАЦЬКИЙ

Молекула тРНК може бути представлена як генетичний тензор кривизни у чотиривимірному афінному просторі, який залежить від трьох індексів, що нумерують 5 складових тензора. Молекула тРНК з підключеною амінокислотою є генетичним тензором кривизни, залежним від чотирьох індексів. Амінокислоти, що приєднуються до тРНК аміноацил-тРНК–синтетазами класу I і II, визначаються алгебрами Кліффорда Cl(4, 6) і Cl(6, 4) відповідно. Множини аміноацил-тРНК–синтетаз класу I і II еквівалентні. Структура тРНК індукує дві тотожні алгебри Кліффорда Cl(10, 10) як з боку акцепторного стебла, так і з боку антикодону.

Ключові слова: тРНК, аміноацил-тРНК–синтетаза, тензор кривизни, алгебра Кліффорда

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

І.А. ЧЕМЕРИС, С.М. КОНЯКІН

Розглянуто шкодочинність амброзії полинолистої. Проведено аналіз морфометричних показників рослини, що росте на території м. Черкаси. Дано оцінку деяким методам боротьби з амброзією полинолистою в міських системах.

Ключові слова: карантинні рослини, амброзія полинолиста, алергія, шкодочинність, боротьба з бур’янами

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

Із нового

Найпопулярніші статті