Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

О.И. ЦЕБРЖИНСКИЙ

Гиперталлоз у морских свинок вызывает нарушение тканевого дыхания, усиление свободнорадикального перекисного окисления в крови за счет активации дыхательного взрыва нейтрофилов, ослабление в крови антиоксидантной защиты, дефицит низкомолекулярных антиоксидантов. Гистологическое исследование тканей печени выявило задержку митоза на стадии метафазы, связанную с К-митозом. Возможно окислительное повреждение белков митотического аппарата и ДНК.

Ключевые слова: гиперталлоз, свободнорадикальное перекисное окисление, антиоксидантная защита, к-митоз

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

Е.Н. СКУРАТОВСКАЯ, И.И. ДОРОХОВА

Исследована сезонная динамика активности некоторых антиоксидантных ферментов и уровня окислительной модификации белков в крови морского ерша Scorpaena porcus L. из прибрежных акваторий г. Севастополя. Выявлена высокая активность супероксиддисмутазы, глутатионредуктазы и глутатион-S-трансферазы летом и осенью, пероксидазы – зимой. Показано, что уровень окислительной модификации белков в сыворотке крови морского ерша в летне-осенний период выше, чем в зимне-весенний.

Ключевые слова: ферменты, антиоксидантная защита, белки, окислительная модификация, кровь, морской ёрш

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

Ю.І. СЕНИК, В.О. ХОМЕНЧУК, В.З. КУРАНТ, В.В. ГРУБІНКО

Досліджено зміни вмісту ліпідів у зябрах щуки за дії 0,5 та 2,0 рибогосподарських ГДК йонів цинку. Встановлено зміни вмісту неполярних ліпідів, фосфоліпідів та їх співвідношення у досліджуваній тканині аклімованих риб. На підставі одержаних даних встановлено концентраційнозалежні механізми адаптації ліпідного профілю клітин зябер щуки до дії йонів цинку.

Ключові слова: щука, неполярні ліпіди, фосфоліпіди, цинк

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

Б. З. ЛЯВРІН, О.О. РАБЧЕНЮК, В. О. ХОМЕНЧУК, В. З. КУРАНТ

 

Ключові слова: короп, неполярні ліпіди, фосфоліпіди, зябра, печінка, м’язи

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

В.З. КУРАНТ

Наведені дані про вплив йонів марганцю, цинку, міді та свинцю на метаболізм [U-14C]-амінокислот в печінці та скелетних м’язах коропа в умовах in vitro. Встановлено, що за дії йонів зазначених металів відбувається перерозподіл вільних амінокислот в органах і тканинах риб шляхом активації протеолітичних процесів, в основному, в скелетних м’язах, що призводить до підвищення їх концентрації у печінці. Показано, що радіоактивність гомогенатів як печінки, так і м’язів знижується відносно контрольних величин за інтоксикації йонами досліджуваних металів в ряді: Mn>Zn>Cu>Pb.

Ключові слова: прісноводні риби, йони металів, метаболізм, амінокислоти

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БОТАНІК, МОРФОЛОГ І ЦИТОЕМБРІОЛОГ РОСЛИН

(до 75-річчя від дня народження професора М. М. Барни)

 

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

O.I. DUH, S.O. VOVK

It was found that there is a strong correlative relation between the level of carotenoids in the ration of breeding hens during the reproductive period and the content of lipid peroxidation products in their liver and liver of embryos. In particular, increasing of the level of carotenoids in the mixed fodder for chickens from 8 g to 32 g per tonne during the intense oviposition reduces MDA level and diene conjugates as well as in the liver of adult hens, as in the liver of embryos before the hatching, which is an important biochemical mechanism during the oxidative stress prevention of one-day chickens.

Keywords: : carotenoids, diene conjugates, malondialdehyde, hens, embryos, liver

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

Н.І. БУРМАС, Л.С. ФІРА, П.Г. ЛИХАЦЬКИЙ

У дослідженнях на білих щурах встановлено, що при одночасному ураженні ізоніазидом (0,05г/кг), рифампіцином (0,25 г/кг) та сполуками шестивалентного хрому (3мг/кг) відбувається посилення процесів ліпопероксидації та окиснювальної модифікації білків сироватки крові. Це супроводжується порушенням проникності клітинних мембран гепатоцитів, що підтверджується підвищенням активності амінотрансфераз у сироватці крові уражених тварин.

Ключові слова: : хром, ізоніазид, рифампіцин, окиснювальні процеси

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

Я.І. САВЧУК, І.М. КУРЧЕНКО

Досліджено антифунгальну активність очищених екстрактів Aspergillus niveus 2411, Myrothecium cinctum 910, Penicillium sp. 10-51 щодо 27 штамів A. alternata, серед яких 13 штамів представлені фітопатогенними ізолятами, а 14 - ендофітами. Екстракт M. cinctum 910 володіє найвищим рівнем активності, а чутливими до метаболітів гриба виявились 15 тест-штамів. Екстракти інших грибів були менш активними. Так, екстракт Penicillium sp. 10-51 проявляв антифунгальну дію щодо 9 досліджених штамів A. alternata, а екстракт A. niveus 2411 - щодо 6. Поряд з цим, не виявлено різниці чутливості до екстрактів грибів між фітопатогенними та ендофітними штамами A. alternata.

Ключові слова: : мікроміцети, метаболіти, біологічна активність, фітопатогенні мікроорганізми, мікотоксини

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

В.Д. РОМАНЕНКО, Ю.Г. КРОТ, Т.І. ЛЕКОНЦЕВА, А.Б. ПОДРУГІНА

Досліджували резистентність гамарид Сhaetogammarus ischnus до дії підвищених температур водного середовища. Виявлено особливості змін рівня теплостійкості організму в залежності від характеру впливу чинника (статичний або динамічний режими) та попередніх умов існування. Показано міжпопуляційні, вікові відмінності поведінкових реакцій та індивідуальної мінливості рівня резистентності особин.

Ключові слова: : резистентність, гамариди, температура, адаптація, толерантність, культивування, регульовані системи

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

Із нового

Найпопулярніші статті