Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

Вівторок, 23 вересня 2014 18:37

Прийняті скорочення

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

Ботанический журнал – Ботан. журн.

Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отделение биологии – Бюл. Моск. о-ва. испытат. природы. Отд—ние. биол.

Видавництво АН УРСР – Вид-во АН УРСР

Вища школа – Вища шк.

Вісник Київського ботанічного саду – Вісн. Київськ. ботан. саду

Всесоюзная конференция – всесоюзн. конф.

Доклады АН СССР – Докл. АН СССР

Доклады Российской Академии наук – Докл. РАН

Доповіді НАН України – Доп. НАН України

Еколого-біологічні – Екол.-біол.

Журнал общей биологии – Журн. общ. биол.

Записки Білоцерківського сільськогосподарського Інституту – Зап. Білоцерк. с-г. ін-ту

Записки общества естествоиспытателей – Зап. о-ва. естествоиспыт.

Заповідна справа в Україні – Запов. справа в Україні

Збірник – Зб.

Известия Российского географического общества – Изв. Рос. геогр. о-ва

Издательство АН СССР – Изд-во АН СССР

Киев: (рос. мовою) – Киев:

Київ (укр. мовою) – К.:

Ленінград – Л.: Наука, 2005

Материалы – Мат-лы

Матеріали ХІ  з’їзду УБТ – Мат-ли  ХІІ  з’їзду УБТ

Міжнародна конференція – Міжнар. конф.

Москва – М.: Наука, 1992

Москва, Ленинград – М., Л.: Изд-во АН СССР

Наукова думка – Наук. думка

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологічні науки – Наук. вісн. Ужгор. ун-ту. Сер. біол. науки.

Науковий світ – Наук. світ

Наукові записки – Наук. зап.

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка – Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка

Общество естествоиспытателей – О-во естествоиспытат.

Перевод с английского – Пер. с англ.

За загальною редакцією – За заг. ред.

Проблемы изучения адвентивной флоры СССР – Пробл. изуч. адвент. флоры СССР

Растения – раст.

Санкт-Петербург – Спб.:

Советская наука – Сов. наука

Тезисы докладов – Тез. докл.

Тезисы докладов Всероссийского совещания – Тез. докл. Всерос. совещ.

Труды – Тр.

Український ботанічний журнал – Укр. ботан. журн.

Физиология и биохимия культурных растений – Физиол. и биохим. культ. раст.

Физиология растений – Физиол. раст.

Флора Восточной Европы – Фл. Вост. Европы

Біологічний – біол.  

Біотехнологічний – біотехнол.  

Біофізичний – біофіз.  

Біохімічний – біохім.

Ботанічний – ботан.  

В (у) тому числі – в (у) т. ч.

Гідрологічний – гідрол.

Головним чином – гол. чин.

Господарський – госп.                                        

Господарство – госп-во 

Ґрунтовий – ґрунт.

Дивись – див.

Експериментальний – експерим.

Інший – ін.

Кількість – к-сть

Кілограм – кг 

Кілометр – км   

Концентрація – конц.  

Латинський – лат.  

Лісотехнічний – лісотехн.

Метр – м 

Міжнародний – міжнар.  

Мікробіологічний – мікробіол.

Мікроскопічний – мікроскоп.        

Мінеральний – мінер.        

Мільйон – млн   

Мільярд – млрд             

Молекулярний – молек.   

Морфологічний – морфол. 

Морфофізіологічний – морфофізіол.

Нанометр – нм                                       

Наприклад – напр.                                                  

Науковий – наук.                                                      

Національний – нац.                                               

Неорганічний – неорг.                                         

Нерадіоактивний – нерадіоакт.

Нормальний – норм.

Область – обл.

Органічний – органіч.

Радіаційний – радіац.

Радіоактивний - радіоакт.

Район – р-н

Раціональний – рац. 

Рік – р.

Сільськогосподарський – с.-г.

Сільське господарство – с. г.

Спеціальний – спец.

Стаття – ст.                                                                     

Століття – ст.

Та інше – та ін.          

Так далі – т. д.             

Так званий – т. з.           

Технічний – техн.                                                     

Технологічний – технол.                                  

Тисяча – тис.            

Тому подібний – т. п.

Тонна  – т

Ультрафіолетовий – УФ  

Фізіологічний – фізіол.         

Характеристика – хар-ка          

Хімічний – хім.              

Центральний – центр.

Опубліковано в Про журнал

Приклад оформлення бібліографічного списку згідно з вимог ВАК УКРАЇНИ

(Бюлетень ВАК України. ‑ 2008. ‑ № 3. ‑ С. 9‑13.)

Характеристика джерела

Приклад оформлення

 

Книги:

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер.   з   давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст.; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К.: Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К.: Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України: т. 1).
 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).
 

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична": вип. 1).
 2. Ромовська 3. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання  кваліфікаційних  іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч.  закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів: Растр-7, 2007. — 375 с.
 

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное  проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. : пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. —Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.
 

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов I. В., Нечипорук А. А.]. — К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздев, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).
 

П'ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — X. : Гуманитар. центр. 2007.— 510 с.
 2.  Формування здорового способу життя  молоді : навч.-метод.  посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с.— (Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).
 

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт.   тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119с.— (Грані світу).
 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К.: Грамота, 2007. — 638, [1] с.
 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, O. Лагутенко]. — К.: Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.
  1. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.
 

Багатотомний

документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.], — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. — (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2: Додатки — 2007. — 573, [1] с.
 2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.: ред. Иванов В. Л.]. —Львов : НТЦ"Леонорм-Стандарт", 2005— (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1.—2005.—277 с.
 3. Дарова А. Т.  Неисповедимы  пути  Господни…:  (Дочь врага  народа): трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006.— (Сочинения : в 8 кн. /А. Дарова; кн. 4).
 4. Кучерявенко Н. П.  Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко.— X.: Право, 2002.— Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
 5.  Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.].  — Житомир: Полісся,  2006—. — (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]).  Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. —2006. — 721, [2] с.
 6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей  і  математична  статистика.  Ч.1  /В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.
 

Матеріали конференцій, з'їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу:   матеріали  Всеукр.   конф.   молодих  учених-аграрників  ["Молодь України  і  аграрна  реформа"],  (Харків,   11—13 жовт.  2000  р.) / М-во аграр.  політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — X. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах:  зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
 3. Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків. 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
 4. Оцінка   й  обгрунтування  продовження  ресурсу  елементів  конструкцій: праці конф., 6—9 черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. — К. :HAH України. Ін-т пробл. міцності,  2000. — С. 559—956, XIII. [2] с. — (Ресурс 2000).
 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. —Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
 6.  Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 p. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.
 

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами  источника  ННЦ ХФТИ/ANL  USA с  подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — X. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины. Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
  1. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д.. Сплошной Б. М. — Чорнобиль:  Ін-т пробл. безпеки АЕС  НАН  України,  2006.  — 7.  [1] с. — (Препринт / НАН України. Ін-т пробл. безпеки АЕС: 06-1).
 

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование   малых  групп населения / В. И. Иванов [и др]; М-во  образования   Рос. Федерации. Финансовая академия.- М., 2002. — 110 с. — Деп. в ВИНИТИ 13.06.02. № 145432.
 2. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. — 210 с. — Деп. в ИНИОН Рос. Акад.. наук 15.02.02, № 139876.
 

Словники

 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. А.]. — X. : Халімон, 2006. — 175, [1]с.
 2. Тимошенко 3. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / 3.  І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
 4.  Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.
 

Атласи

 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім'я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін]. — / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.].— К. : Варта, 2006. — 217. [1] с.
 2. Анатомія  пам'яті:  атлас  схем   і  рисунків  провідних  шляхів  і  структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.
 3. Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — X.: Ранок, 2005. — 96 с.
 

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с.— (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

 

 1.  
 
 

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. —К. : Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231  с. — (Національний стандарт України).
 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107- 9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних  центрифуг (EN  61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ  EN  61010-2- 020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).
 

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006— . — (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 5. — 2007—264 с.

Т. 6.— 2007. — 277 с.

 1. Памятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.- упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.
 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. —11 с.
 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк: Лебедь, 2005. — 228 с.
 

Бібліографічні покажчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007.—74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки /[уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11с. —  (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).
 

Дисертації

 1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.- мат, наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. — К., 2005. — 276 с.
 

Автореферати дисертацій

 1. Новосад  І. Я.  Технологічне забезпечення виготовлення секцій  робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 “Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20. [1] с
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис.  на здобуття наук.  ступеня канд. техн.  наук : спец.  05.13.06 “Автоматиз. системи упр. та прогрес інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007.—20 с.
 

Авторські свідоцтва

 1. А. с. 1007970 СССР,   MKИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). — №3360585/25—08; заявл. 23.11.81 : опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.
 

Патенти

 1. Пат.  2187888  Российская Федерация,  МПК Н 04  В  1/38,  Н 04 J  13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 : опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).
 

Частина книги періодичного, продовжу-ваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати  практичного застосування системного  аналізу  в  наукових дослідженнях  в  області  спортивних  ігор  / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні    структури  бібліотек  в  умовах демократичних перетворень/ Тетяна Грінчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6 — С. 14—17.
 3. Валькман  Ю.Р.  Моделирование  НЕ-факторов  — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. P. Валькман, В. С. Биков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1.— С. 39—61.
 4. Ma Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.
 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л А. Чепелевська, Р. О. Мойсеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1.— С. 25—29.
 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.
 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка :  (нариси з  новітнього укр.   письменства) :  статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — X., 2007. — С. 33.
 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації /Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст./Д. М. Чорний. — X., 2007.— Розд. 3. — С. 137—202.
 

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузіз III—IV  рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв  — 80 Міn / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т. 2003. — (Бібліотека студента-медика — 1  електрон. опт. диск (CD-ROM) : 1 2 см. — Систем. вимоги: Pentium : 32 Mb RAM : Windows 95, 98, 2000. XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за дани-ми Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск". 2004. —  1   електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор.  :  12 см   — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем, вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.
 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний   ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний  вісник. — 2003.   —  №  4. — С.  43. —  Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

 

Примітки:

 1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
 2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов'язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов'язкові чи обов'язкові та факультативні елементи. Обов'язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. їх наводять у будь-якому описі. Проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.
 3. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.
Опубліковано в Про журнал

Із нового

Найпопулярніші статті