Повідомлення

C.Д. ЩЕРБАК

Інститут гідробіології НАН України

Конкурентна перемаса моховаток P. emarginata перед іншими організмами обростання гідротехнічних споруд Ірпінської насосної станції визначалась швидкими темпами освоєння субстратів колоніями, що розвинулись із пайптобластів. Сигналом для розвитку статобластів слугує підвищення температури субстрату, що передувало підвищенню температури води. Співіснування трьох генерацій протягом вегетаційного періоду дозволяє утримати вже зайнятий субстрат навіть за несприятливих умов та колонізувати поверхні, що вивільняються.

Ключові слова: Bryozoa, техногенні біотопи, життєвий цикл, прісноводний зооперифітон

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

В.І. ЩЕРБАК

Інститут гідробіології НАН України

Проведено аналіз багаторічної сукцесії фітопланктону Київського водосховища, починаючи з лотичної екосистеми, переходу до лентичної і до сьогодення. Показано зміни в структурній організації фітопланктону і відповідну часову динаміку трофічного стану водосховища. Сучасний потенціал транскордонної ділянки водосховища оцінено як „добрий”.

Ключові слова: Київське водосховище, транскордонна ділянка, сукцесія, різноманіття фітопланктону

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Н.М.ШУРОВА, Г.В. ИВАНОВИЧ, А. B. КУРИЛОВ, Л.М. НИДЗВЕЦКАЯ

Институт морской биологии НАН Украины

В ходе эксперимента по разложению водорослей выявлены соотношения средней численности и биомассы олигохет, содержания органического вещества в зеленых водорослях и подстилающем песке, с численностью инфузорий и сапротрофных бактерий.

Ключевые слова: органическое вещество, водоросли, инфузории, сапротрофные бактерии, олигохеты

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

О.О. ШУГУРОВ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

У дослідах на водних олігохетах – трубочниках (Tubifex tubifex) вивчали вплив надвисокочастотного (НВЧ) опромінення (=12 см) на потужність їхніх рухів при різному зовнішньому навантаженні. Показано, що НВЧ з енергією 80 мВт/см2 здатне знижувати амплітуду механограми рухів та потужність скорочення на 50–65% на кожні 10 хвилин опромінення незалежно від зовнішнього навантаження. Зроблено висновок про негативний вплив електромагнітних НВЧ-полів на прості популяції олігохет.

Ключові слова: трубочники, електромагнітні хвилі, опромінення, рухи, потужність

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

З.О. ШИРОКА, В.Г. КЛЕНУС, О.Є. КАГЛЯН, Л.П. ЮРЧУК

Інститут гідробіології НАН України

Проаналізовано радіонуклідне забруднення вищих водяних рослин та його зміни протягом 2007-2014 рр. У 2014 р. вміст 90Sr і 137Cs у макрофітах водойм Чорнобильської зони відчуження лишався на високому рівні. Максимальний вміст радіонуклідів у вищих водяних рослинах спостерігався в оз. Глибоке (90Sr та 137Cs до 117580 і 23490 Бк/кг, відповідно), а найменший – у р. Прип’ять (90Sr та 137Cs 13–810 та 6–1034 Бк/кг, відповідно). В останні роки у біомасі вищих водяних рослин спостерігається підвищення питомої активності 90Sr в порівнянні з 137Cs, що спричиняє зростання співвідношення 90Sr/137Cs.

Ключові слова: Чорнобильська зона відчуження, вищі водяні рослини, 137Cs, 90Sr

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Ю.С. ШЕЛЮК

Житомирський державний університет імені Івана Франка

У роботі представлені результати порівняльно-флористичного аналізу різноманіття фітопланктону 11 малих річок Українського Полісся і Лісостепу. Виділено три групи водоростевих угруповань: із домінуванням діатомових, зелених, із практично однаковою кількістю видів зелених і діатомових водоростей. Встановлено, що зв’язок альгофлористичних показників у річках із факторами середовища виражений досить слабко.

Ключові слова: фітопланктон, таксономічний склад, частота трапляння, флористична подібність

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

С.Ю. ШЕВЧУК

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Наведено результати дослідження сезонних змін структури домінування гетеротрофних джгутикових річки Тетерів. До „головних видів” протягом всього року віднесено Bodo designis Skuja, 1948 та Spumella major Zhukov, 1993.

Ключові слова: гетеротрофні джгутикові, структура угрупoвань, р. Тетерів

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Н.Л. ШЕВЦОВА, Д.И. ГУДКОВ, З.О. ШИРОКАЯ, А.Е. КАГЛЯН

Институт гидробиологии НАН Украины

Изучали формирование мощности внутренней поглощенной дозы макрофитов водоемов Чернобыльской зоны отчуждения. Впервые проанализированы видовые особенности Helophyta при формировании внутренней поглощенной дозы с учетом соотношения радионуклидов 90Sr и 137Cs.

Ключевые слова: макрофиты, мощность внутренней поглощённой дозы, Чернобыльская зона отчуждения

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Л.В. ШЕВЦОВА, П.В. ГЛУХОВСЬКИЙ

Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний Університет, Конкорс др. 100, 5245, Лос-Анжелос, СА90045-6905, США

Розроблено екологічні засади управління роботою гідровузлів на річці Дністер. Запропоновано засоби оптимізації роботи гідровузлів на Дністровському водосховищі з метою збереження водно-болотних угідь їх біорізноманіття та відтворення біологічних ресурсів в дельті Дністра

Ключові слова: водно-болотні угіддя, р. Дністер, екологічний режим роботи гідровузлів

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

І.О. ШАХМАН

Херсонський державний аграрний університет

Виконана екологічна оцінка та прогнозування розвитку процесів підтоплення на території Нижнього Подніпров’я в межах Херсонської області методом екстраполяції тренду. Проведена порівняльна характеристика розрахункових значень і даних Державної служби геології та надр України.

Ключові слова: процес підтоплення, антропогенне навантаження, трансформоване середовище, зрошення, прогнозування

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Пошук

Із нового

Найпопулярніші статті