Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

Процедура рецензування

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ

поданих до збірника Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія»

1. Загальні положення

Наукові статті, що надійшли до редакційної колегії, проходять процедуру рецензування. Завданням рецензування є оцінка та контроль рівня якості авторських рукописів. З цією метою редакція запрошує фахівців, які мають надати рецензію та конкретні рекомендації щодо поліпшення рукопису статті та можливості її публікації у збірнику. До друку приймаються лише ті рукописи, що мають цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних теоретичних і практичних проблем та завдань. Окремо враховується відповідність рукопису правилам оформлення статей.

Рецензування рукописів конфіденційне. Розголошення конфіденційних деталей рецензування рукопису порушує права автора. Редактори не повідомляють інформацію, що стосується рукопису (включаючи відомості про його отримання, зміст, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів і остаточний висновок), нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікації матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

2. Процес рецензування

 1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики журналу та правилам підготовки статей до видання. Рукописи, підготовлені без дотримання встановлених вимог, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що авторам надсилають повідомлення. Стаття реєструється відповідальним секретарем у журналі реєстрації статей із зазначенням дати надходження, назви, П.І.Б. автора(ів), місця роботи автора(ів). Статті присвоюють індивідуальний реєстраційний номер.
 2. Відповідальний секретар проводить попередню оцінку статті, що надійшла до редакції, відповідності змісту матеріалу профілю і тематиці журналу та після призначення рецензентів, надсилає її для рецензування.
 3. Усі рукописи, які надходять до редакційної колегії, проходять рецензування двох рецензентів, обраних відповідно до профілю дослідження. Призначає рецензентів Головний редактор журналу (у випадку відсутності Головного редактора, його заступники). В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії. За рішенням Головного редактора журналу окремі статті видатних вчених, а також авторів, спеціально запрошених редакцією для написання статті, можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.
 4. Рецензентами можуть бути члени редакційної колегії наукового журналу та сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямом, як правило доктори наук, професори.
 5. Після отримання статті на розгляд (протягом 7 діб) рецензент оцінює можливість рецензування матеріалів, виходячи з відповідності власної кваліфікації напряму досліджень автора та відсутності будь-якого конфлікту інтересів. У разі наявності конфлікту інтересів рецензент може відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну колегію. Остання в такому випадку призначає іншого рецензента.
 6. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друкування статті. Строки рецензування у кожному окремому випадку можуть змінюватися з урахуванням часу, необхідного для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів, але не повинні перевищувати одного календарного місяця.
 7. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами двостороннього «сліпого» (double-blind) рецензування, коли інформація про рецензента прихована від авторів, а рецензент не має інформації про автора(ів) рукопису. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря журналу. На прохання рецензента та за погодженням з редакційною колегією взаємодія автора та рецензента може відбуватися у відкритому режимі (таке рішення приймається лише у тому разі, якщо відкритість взаємодії дозволить покращити стиль і логіку викладення матеріалу дослідження).
 8. Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартну форму оцінки статті (Бланк рецензії), до якої вносить підсумкові рекомендації щодо можливості опублікування рукопису. У рецензії повинні бути оцінені такі аспекти статті: 
  • чи стаття відповідає фаху журналу;
  • чи назва статті відповідає її змісту;
  • наявність наукової новизни;
  • чи містить структура статті всі необхідні розділи: вступ, матеріал і методи дослідження, результати досліджень та їх обговорення, висновки, список використаних джерел (ДСТУ 8302:2015), анотації українською, російською та розширена анотація англійською мовами.;
  • чи розкрито у вступі сучасний стан та актуальність проблеми; 
  • чи для досягнення поставленої мети використовуються адекватні експериментальні підходи;
  • достовірність експериментального матеріалу, наведеного у роботі не викликає сумніву;
  • чи коректно проведено статистичний аналіз експериментальних даних (якщо він є необхідним);
  • чи висновки логічно випливають із результатів досліджень і відповідають її меті та завданням;
  • відсутність небажаного дублювання експериментального матеріалу (наприклад, у таблицях і на графіках);
  • чи у переліку літературних джерел переважають посилання на роботи останніх років;  чи оформлена література у відповідності з правилами журналу;
  • чи дотримано загальноприйнятих правил скорочення термінів та розшифровано абревіатуру при першому її використанні в тексті статті;
  • чи резюме у повній мірі відображає зміст статті;
  • чи резюме відповідає вимогам журналу;
  • чи не потребує стаття скорочення / розширення або може бути опублікована у поданому вигляді
  • висновок про можливість публікації рукопису: «рекомендовано», «рекомендовано з урахуванням виправлень і відмічених рецензентом недоліків» чи «не рекомендовано».

Редакція листом або електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

9. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних змін або виправлень, статтю надсилають автору з пропозицією врахувати зауваження при доопрацюванні рукопису або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає лист, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у рукописі. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття рукопису до опублікування вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості його опублікування.

10. У разі незгоди з думкою рецензента, автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. У такому випадку статтю розглядають на засіданні редакційної колегії. Редакційна колегія може прийняти рішення про надсилання статті для додаткового або нового рецензування іншому (третьому) фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів анонімності рецензування.

11. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а за необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про можливість опублікування рукопису відповідальний секретар повідомляє про це автора та вказує очікуваний термін публікації.

12. У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування, стаття надходить до редакційного портфеля журналу.

13. Остаточне рішення про склад чергового випуску журналу та друк приймає Вчена рада Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

14. Затверджена до друку стаття надається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором. Рукопис у вигляді макету статті надсилають автору для остаточного схвалення.

15. Відповідальність за порушення авторських прав і недотримання існуючих стандартів у матеріалах статті покладається на її автора. Відповідальність за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків і рекомендацій, а також науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензенти.

3. Права та обов’язки рецензента.

Рецензент надає письмову рецензію на рукопис, у кінці якої, на основі аналізу готовності матеріалу, дає висновок про можливість публікування статті.

Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень або не рекомендує статтю до опублікування, він має вказати в рецензії причини такого рішення.

Рецензент повинен розглянути надіслану статтю в термін, погоджений з відповідальним секретарем і відправити до редакції електронною поштою рецензію.

Рецензент оцінює теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, рецензент визначає відповідність статті принципам етики наукових публікацій і надає рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Рецензентів інформують про те, що надіслані на рецензування рукописи є інтелектуальною власністю авторів і відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню.

Рецензентам не дозволяється робити копії отриманого на рецензування рукопису або використовувати подану там інформацію до його опублікування.

Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо рукопису (час отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів. Порушення цієї вимоги можливе лише у разі наявності ознак або заяви щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті.

4. Права та обов’язки автора

Автору рецензованої роботи надають можливість ознайомитися з текстом рецензії.

У разі незгоди з думкою рецензента, автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Рукопис може бути спрямований на повторне може краще додаткове рецензування або на узгодження до редакційної колегії.

Після ознайомлення авторів із рекомендаціями та зауваженнями рецензента, вони повинні надати відповідь на рецензію та виправлений варіант рукопису впродовж двох тижнів.

Відповідальний секретар повідомляє автора про термін друку статті не пізніше одного місяця з дня отримання позитивного рішення щодо опублікування рукопису.

You have no rights to post comments

Пошук

Із нового

Найпопулярніші статті