Повідомлення

С. Є. ДЯТЛОВ, О. В. КОШЕЛЕВ, С. О. ЗАПОРОЖЕЦЬ

Інститут морської біології НАН України

У статті наводяться дані щодо забруднення донних відкладень південної частини Хаджибейського лиману важкими металами, що ранжовані на класи якості відповідно до Водної рамкової директиви ЄС. За даними хімічного аналізу і біотестування водних екстрактів донних відкладень, з використанням як тест-об’єкту молоді Tamnocephalus platyurus Packard, було встановлено, що донні відкладення у зоні впливу стічних вод СБО «Північна» відповідає класу 3 «задовільно». Класу 5 «дуже погано» були віднесені донні відкладення, що були відібрані у районі с. Холодна Балка, куди надходять зливові і талі води з великої водозбірної площі.

Ключові слова: Хаджибейський лиман, донні відкладення, важкі метали, біотестування

Опубліковано в 2017. - № 2 (69)

Л.Л. КРАСОТА

Український науковий центр екології моря

Проведена оцінка якості водного середовища північно-західної частини Чорного моря по результатах біотестування вод на личинках мідій в 2008-2014 рp. Показано, що у відкритій частині моря якість вод була значно кращою, ніж у прибережжі.

Ключові слова: північно-західна частина Чорного моря, біотестування, личинки мідій, якість середовища

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Л.Є. АСТАХОВА, Г.В. МУЖ

Житомирський державний університет імені Івана Франка

У статті наведені результати лабораторних досліджень впливу розчинів солей важких металів, синтетичних миючих засобів та гербіцидів на морфологічні показники Elodea canadensis. Найбільш токсичну дію на рослини спричиняють СМЗ, які пригнічують ріст та розвиток елодеї значно раніше і в менших концентраціях, ніж інші досліджувані токсиканти. Виявлені тест-реакції рослин можуть бути використані у системі біомоніторингу водного середовища.

Ключові слова: біотестування, тест-реакція, морфологічні показники, токсиканти, Elodea canadensis

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Н.В. ТКАЧУК, Г.В. ЦЕХМІСТЕР, В.О. ЯНЧЕНКО, А.М. ДЕМЧЕНКО

Досліджено фітотоксичні та антибактеріальні властивості похідних 2-(1-арилтетразол-5-іл)сульфаніл-1-тетралін-6-ілетанону. Відмічено найзначнішу пригнічуючу дію на довжину корінців паростків Allium cepa L. похідного з двома метильними замісниками у положенні 2 та 3 фенільного радикалу та похідного з мета-метоксильним замісником у фенільному радикалі. Виявлено, що зміни мітотичного циклу та частота хромосомних аберацій в клітинах кореневої меристеми цибулі ріпчастої знаходиться в межах нормативного значення. Антибактеріальної активності сполук щодо корозійно небезпечних асоціативних культур сульфатвідновлювальних та амоніфікувальних бактерій не виявлено.

Ключові слова: біотестування, Allium cepa L., похідні 2-(1-арилтетразол-5-іл)сульфаніл-1-тетралін-6-іл-етанону, мітотичний індекс, довжина фаз мітозу, частота хромосомних аберацій, сульфатвідновлювальні бактерії, амоніфікувальні бактерії

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

О.О. КРАВЧЕНКО, В.І. МАКСІН, В.Ф. КОВАЛЕНКО

За допомогою методів біотестування досліджено ступінь токсичності наноаквацитратів срібла і суміші наноаквацитратів міді та срібла з концентрацією 0,01-0,3 мг/дм3 при внесенні у води різного походженні. Показано, що досліджувані концентрації наноаквацитратів срібла і суміші срібла та міді виявляють гостру токсичність для біоти при 0,02 мг/дм3 для штучної води і 0,05 мг/дм3 для природної води. Виняток становлять ракоподібні дафнії (Daphnia magna), для яких всі досліджувані концентрації препаратів виявилися летальними. Таку високу чутливість до дії цих речовин можна пояснити порушенням наночастинками фільтруючих здібностей їх організму.

Ключові слова: : штучна і природна вода, наноаквацитрати, біотестування, тест-організми

Опубліковано в 2013. - № 1 (54)

Найпопулярніші статті